Активни родители – за активни ученици

  След стартирането  на учебната година и Родителски клуб към СУ „Хр. Смирненски“ в град Гулянци възстанови своята активна дейност под вещото ръководство на образователния медиатор Николай Огнянов и методическата подкрепа на образователните експерти Е. Петрушева /директор на училището/ и Й. Данова /Център „ Амалипе“/. Освен  с организираните консултации  по възникнали проблеми, индивидуални случаи и  казуси, присъстващите бяха запознати  и с реализираните проектни дейности  през летните месеци, както и с  планираните такива за текущата учебна година.

Училището е дългогодишен партньор на Център „Амалипе“ по образователни проекти и като такъв прилагаше елементи от Програмата за намаляване на отпадане, вкл. и чрез създаване на Родителски клуб. Финансовото обезпечаване на тази дейност, което даде проекта разгърна напълно методиката на неправителствената организация за работа с родителската общност.

През учебната година ще продължи  проучването  на статуса на родителската общност за създаване на т.нар. „база данни“ за проучване на статуса на семейства; активно ще се провеждат  консултации  по възникнали проблеми /казуси, индивидуални разговори; по предварителен график ще се провеждат кампаниите и родителските лектории. По предложение на Данко Георгиев – председател на клуба всяка последна сряда от месеца ще се провеждат срещите, като часа ще бъде съобразен с ангажираността на членовете. Новите членове на Родителския клуб  получиха  своите членски карти и настолни бележници за планирани събития.