Важна информация за обединените училища

Общините, които са гласували на сесия на съответния Общински съвет кои училища да трансформират в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10 клас) следва да внесат предложението в Министерство на образованието, като не е необходимо да изчакват становището на Регионалното управление на образованието. Становището на РУО се изпраща по служебен път и не е част от документите, които внася общината.

През месец март и месец април десетки общински съвети гласуваха трансформирането на основни училища в обединени. Вероятно този процес ще продължи и през май. Големият брой води до забавяне на становищата от РУО. Но тъй като те се изпращат по служебен път, това не спира процеса. Необходимо е общините да внесат своето мотивирано предложение до 31 май и да не пропускат този срок!

 

Ал.4 на чл. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО казва „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т.3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет”. Водещата институция е общината / общинският съвет. Изисква се и „анализ и становище” на РУО, а не „съгласие / положително становище” на РУО! Т.е. становището би могло да е отрицателно или неутрално, но то не спира решението на Общинския съвет.

Чл. 8, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО постановява: „Предложения за преобразуване на заварените към влизането в сила на закона общински основни училища по чл.26, ал.1, т.3 от отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно не по-късно от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок предложенията за преобразуване се внасят при спазване на срока на глава осемнадесет”.