„Взаимодействие с образователния медиатор“, УИН 87850020

Одобрена със заповед № РД09-89/16.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата:

Кратко описание

Програмата представя опита на Център Амалипе от въвеждането на образователен медиатор и използването му при работата с ученици и родители от уязвими групи. Програмата на обучението включва: длъжностна характеристика на ОМ, взаимоотношения с педагогическия колектив, представяне и работа с пакета документи и бланки за ОМ; представяне на отделните дейности, с които е ангажиран образователния медиатор: Създаване на база-данни за семействата на учениците, включени в проекта: чрез анкетиране „от врата на врата”; Създаване на Родителски клуб във всяко училище; Провеждане на родителски лектории – цикъл от родителски лектории; Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на училище; Развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование и други форми на родителско участие; Подсигурява включването и ефективното участие на местната ромска общност вкл. участието на ромските жени, младежи и неформалните ромски лидери; Организира – съвместно със съответните институции – кампании за превенция на отпадането от училище, кампании за превенция на ранните и насилствените бракове, кампании за превенция на изоставянето на деца в институции, кампании за повишаване на образователното ниво и др.; Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество; Улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, работещи в институциите; и др.

Цели на програмата

Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и коуникационна компетентност у педагогическите специалисти и ръководните кадри в училище за взаимодействие с образователния медиатор и правилното му използване за намаляване на отпадането от училище, повишаване на мотивацията за образование и мотивиране на родителите. Програмата на обучението цели да запознае участниците със същността на позицията на ОМ, неговите задължение, основни дейности, методи на работа, както и пакета документи и бланки, които използва ОМ; Програма цели също така да създаде умения у участниците да: Познават специфичните потребности на всяко дете или ученик и умеят да планират дейности, заедно с ОМ за индивидуална работа и за подкрепа; Умеят да използват подходящи методи, средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците; Цел на програмата е да представи съществуващи обри практики от работата на образователните медиатори до момента

Методи на обучение

Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, коментиращи работни понятия; Ролеви игри и ситуационни анализи; Решаване на казуси; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дискусии векип.

Индикатори за очаквани резултати

Очаква се участниците да познават работата на образователния медиатор, да умеят да планират дейността му,д а възлагат задачи и да проследяват изпълнението им, да имат познания за необходимите документи и формуляри, с които работи ОМ

Продължителност на обучението : 32

Брой квалификационни кредити : 2