В Община Криводол отбелязаха Европейски ден за борба с трафика на хора

Учебните заведения в община Криводол се включиха активно в поредна инициатива, която се организира по проект „ Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Съвместно МКБППМН – гр. Криводол и  Български Младежки Червен кръст беше отбелязан 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика  на хора.

Пред ученици от  СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОбУ „ Св. Св.  Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ „ Васил Левски“ – с.  Лесура, ОУ „ Васил Левски“ – с. Ракево беше изнесена беседа, в която бяха разкази интересни факти по отбелязване на този ден. Акцентира се върху това, че трафика на хора в световен мащаб е сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство, както и че подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото.

По време на беседите бяха раздадени информационни брошури и сини сърца с надпис „ Не на трафика на хора“, изработени от членовете на клуб „ Младежта е толерантност“. Младежкият координатор Н. Николов обясни символиката на синьото сърце: „ Символът на „синьо сърце“, изразява тъгата на жертвите на трафик. То напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им.“ И напомни, че в края на месец юли  предстои мащабна кампания, чиято е цел е превантивни действия за въздействието върху общността.