Групите за занимания по интереси по проект Образование за утрешния ден

Училищата участващи в проект Образование за утрешния ден трябва оперативно бързо да сформират групите за занимания по интереси за повишаване на дигиталната компетентност на учениците за настоящата учебна година. Какви ученици могат да участват, кой може да ги води и какви са сроковете, които не бива да пропускаме? По-долу прилагаме отговорите на част от въпросите, които училищата от мрежата на  Център Амалипе задават. 

 

Кога трябва да се формират групите по занимания по интереси за повишаване на дигиталната компетентност на учениците? 

Възможно най-скоро скоро и нашият съвет е да го направите още през тази седмица. Времето е от ключова важност, тъй като изискване за всяка една група е да проведе 70 часа през настоящата учебна година.  Ще бъдат признати разходите за групата и при 75% взети часове,  тоест при 57 часа, но в този случай трябва да сте сигурни, че никой ученик няма да пропусне нито един час…  Затова е по-добре да сформирате групите възможно най-скоро и да започнете заниманията с тях, целейки да реализирате 70 часа до края на учебната година, включително през лятната ваканция.

 

Колко групи трябва да формираме?

За учебната 2019/2020 година всяко училище следва да сформира минимум 1 група. Препоръчително е училища с брой ученици от 150 до 599 да сформират не по-малко от 2 (две) групи, а училища с брой ученици над 600 да сформират не по-малко от 3 (три) групи. Едва ли има съмнение, че тези занимания по интереси ще бъдат изключително привлекателни за учениците. Затова направете повече групи, проектът ще ги заплати. Важното е да имате достатъчен брой ученици и учители, които да водят заниманията.  В някои училища това може и да е  проблем с оглед на паралелното реализиране на проект Подкрепа за успех, както и на заниманията по интереси финансирани от държавния бюджет…  Но ако имате такава възможност, използвайте я!

 

Колко ученика могат да участват в група за занимания по интереси?

Минималният брой е 11, максималният – 20, а средният брой на ниво училище при наличието на повече от една група трябва да е 15 ученика.

 

Може ли един ученик да участва в занимания по интереси по проект Образование за утрешния ден и в същото време да участва в занимания по интереси по Подкрепа за успех или финансираните от държавния бюджет?

Няма проблем един и същи ученик да участва в допълнителни обучения за преодоляване на знаниеви дефицити по Подкрепа за успех и в занимания по интереси по Образование за утрешния ден – те са напълно различни и не би могло да има каквото и да е притеснение за дублиране. Ако в Подкрепа за успех ученикът участва в занимания по интереси, те трябва да са в друго направление, тоест да не са по направлението STEM. Същото важи и за заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: ако отделният ученик е включен в STEM занимания по интереси от държавния бюджет,  той не може да участва в заниманията по интереси по Проект Образование за утрешния ден. Ако държавният бюджет е финансирал друг тип занимания по интереси за ученика, Той може да се включи и в заниманията по образование за утрешния ден.

Обърнете внимание: демаркацията е на ниво ученик и на ниво дейност, а не на ниво училище. Няма никакъв проблем едно училище да провежда занимания по интереси в направление STEM от държавния бюджет, от Подкрепа за успех и по Образование за утрешния ден, но в този случай трябва да участват различни ученици.

 

Кой може да води тези занимания по интереси?

Учителите следва да притежават диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, имащи право да преподават и/или преподаващи по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране в III и IV клас“.

Могат да водят групи и учители от други професионални направления, включително начални учители, които могат да докажат придобита квалификация в сферата на дигиталните компетентности. Квалификацията може да е придобита както в университет или департамент, така и чрез обучителен кредит в резултат на допълнително обучение, предоставено от лицензирана по член 222 от ЗПУО организация или институция.

 

Какви извънкласни дейности ще бъдат подкрепени по Образование за утрешния ден? 

В рамките на проекта ще бъдат подкрепени два вида клубове по интереси:

1.За допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас;

2.За компютърно моделиране/кодиране, в които могат да се включат ученици от V до XII клас.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започва от 16.12.2019 година. Сформирането на клубовете по интереси по компютърно моделиране/кодиране ще започне през учебната 2020/2021 г.

В клубовете по интереси можете да включите ученици от един клас или ученици от различни класове, като е важно те да бъдат на едно и също ниво на дигитална компетентност.

 

Какво е необходимо за участието на ученик в заниманията по интереси по този проект? 

Най-важното е ученикът да има желание и като педагози не бива да пропускаме именно това. От чисто формална гледна точка е задължително участието на учениците да бъде подкрепено 1. Декларация за информирано съгласие, попълнена от родител: приложение 1

  1. Анкетна карта за самооценка на дигиталните компетентности, която се попълва от ученика и се обобщава от учителя: приложение 3.Чрез тази анкетна карта ще бъде преценено нивото на дигитална грамотност на съответния ученик. Проектът предвижда дигиталната грамотност на учениците да бъде оценена на четири нива – основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Клубовете по интереси следва да събират ученици с входно ниво на дигитална грамотност. Учениците, които участват през настоящата учебна година, ще могат да се включат и през следващите, но в занимание по интереси на по-високо ниво.

 

Повече информация за проекта вижте на

Регистрирайте се за участие в проект Образование за утрешния ден!

 

Приложение 1 можете да изтеглите тук

Приложение 3 можете да изтеглите тук

Указания за прилагането на дейност 6, разработено от МОН вижте тук

 

Автор Деян Колев