Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ приема документи за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА професионално-квалификационна степен (ПКС)

Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ започна приема на документи за придобиване на ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА професионално-квалификационна степен (ПКС).

Срокът за подаване на документи е от 1 юни до 30 юли 2021 г.

За условията за придобиване на ПКС може да се информирате ТУК:

Във връзка с противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19, документи няма да се подават на място, а ще се приемат единствено на хартиен носител чрез пощенска пратка (писмата трябва да бъдат изпратени с обратна разписка) или чрез куриерска служба на адрес:

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС)
Корпус 5 на ВТУ
бул. „Христо Ботев“, №19
гр. Велико Търново, п.к. 5000

Необходимите документи за кандидатстване може да видите ТУК.

Всеки кандидат носи отговорност за достоверността на попълнените от него данни. При откриване на нередности, документите ще бъдат върнати.

 

ВАЖНО: Всяко копие на документ трябва да съдържа „Вярно с оригинала“ и подпис на притежателя му.

Документи извън посочения срок няма да се приемат.

* Университетът ще бъде затворен от 31 юли до 31 август 2021г., поради което документи, изпратени в последните дни на м. юли е възможно да не могат да бъдат получени в крайния срок 30 юли.

Документи се подават след платена такса:

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Алианц Банк България АД
Бизнес център Велико Търново, ул. „Марно поле“ № 2
Сметка в лева
IBAN: BG50BUIN70013152500016
BIC: BUINBGSF
Основание: ДЕПОКПС, Такса за придобиване на … ПКС

ПКС ВИД ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ОБЩА ТАКСА
Пета ПКС Устен изпит 101 лв.
Пета ПКС – БЕЗ изпит по чл. 58, ал. 2 от Наредба №15 на МОН Кандидатстване по документи /с награди и грамоти на ученици; с договор на базови учители/ 101 лв.
Четвърта ПКС Писмен изпит 121 лв.
Трета ПКС По документи след придобита едногодишна Професионално-педагогическа специализация /съгл. чл. 60 от Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г. 71 лв.
Втора ПКС Писмена разработка с диагностичен характер 341 лв.
Първа ПКС Писмена разработка с иновационен характер 551 лв.
Първа ПКС по чл. 57, ал.3 от Наредба №15 на МОН След придобита ОНС „доктор“ или „доктор на науките“ 136 лв.

Забележка: Посочените такси са съобразно Тарифа за таксите, които се събират от специализанти и обучаеми в Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти и включват всички процедури – прием и обработка на документи, изпитна процедура и издаване на Свидетелство за придобиване на съответната ПКС. Подробна информация е публикувана ТУК.

В съответствие с изискванията на Наредба №15 на МОН изпитната сесия ще се проведе в периода 15 септември – 15 ноември 2021 г.

Графикът на изпитите и защитите на писмените разработки ще бъде оповестен на сайта на Департамента през м. септември 2021 г. Те ще се провеждат в съботни и неделни дни. Информация за същността на изпитните процедури за придобиване на 4. и 5. ПКС, програмите и тематичните конспекти може да откриете ТУК.

Относно придобиване на 5. ПКС по чл. 58 на Наредба №15 на МОН (без изпит, с награди на ученици и договори за базови учители) комисия ще разглежда подадените документи през м. септември 2021г. Кандидатите, които не са одобрени, ще бъдат уведомени, за да могат да се явят на изпит.

 

ВАЖНО: Документи за прием по едногодишни професионално-педагогически специализации, които са основание за придобиване на 3. ПКС ще се приемат от 15 септември до 15 октомври 2021г.

 

Илюстрация: pixabay.com