Образователни медиатори в Община Антоново отбелязаха Василица – Ромската Нова Година

На 14.01.2020 г. в Център за развитие на общността – гр. Антоново за първи път се отбеляза Ромската Нова Година – Василица.
Събитието бе уважено от Юсуф Исмаилов – председател на Общински съвет – Антоново, Милка Иванова – ръководител на проекта и Мелят Исмаилова – координатор ОПНОИР.
Кампанията за честването на Василица цели популяризиране на културната идентичност на етнически общности.
На събитието образователният медиатор Дочка Михайлова, запозна присъстващите с празника Василица – Ромската Нова година – един от най-големите и най-почитаните празници от всички ромски групи у нас, традициите при отбелязването му, традиционни ястия и легенди.Събитието е част от Дейност 1: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0004-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.