Образователни медиатори към ,,Амалипе“ отбелязаха ROMA PRIDE – Ден на ромската гордост и култура.

За 10 поредна година Център Амалипе отбеляза Рома Прайд – Денят на ромската гордост с поредица от събития, които бяха стартирали от  7 октомври и продължаващи в рамките на цялата седмица. За Център Амалипе това е вече традиционно ежегодна инициатива, която се провежда в началото на месец октомври чрез поредицата от кампании, насочени против дискриминацията и расизма, с цел да се преодолеят общоприетите стереотипи и предразсъдъци и да бъде показана традиционната ромска култура, история и традиции.

Рома прайд – денят на гордостта и културата, дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика, показва различната страна на ромската общност, която е цветна, различна, празнична и необятна. Всичките успехи, които ромите успяват да постигнат, остават завоалирани и скрити пред негативната същност, която се представя пред гражданското общество. Рома прайд е своеобразен начин да бъдат чути ромските гласове за промяна, за равенство, за това да бъде прието многообразието на ентосите без омраза и негативни нагласи. Инициативата има също за цел да събере възможно най-много хора от всички етноси и да даде гласност на проблемите, пред които са изправени ромите в цяла Европа.

Образователни медиатори към ,,Амалипе“, учители, родители, ученици и представители на Център „Амалипе“ от всички региони на България  се включиха заедно с различни инициативи, показващи многообразието на богатата ромска култура, обединени от общата идея, че слънцето свети еднакво за всички!

Ето как по места бе отбелязана кампанията.

 

Област Велико Търново

 

 Стражица

 В СУ”Ангел Каралийчев” Образователният медиатор Ирена Михайлова заедно с ученици и учителя по физическо възпитание,  проведе футболен мач във връзка с отбелязването на „Рома Прайд – „Ден на ромската гордост и култура”. Така те покажат ,че в различните етноси има разбирателство и на един терен могат да бъдат всички заедно независимо от етноса. След което отбелязването на „Деня на ромската гордост и култура” продължи с информационна кампания на терен с родители, като  бяха разпространени  информационни материали по темата. Идеята бе на  медиатора  –  българи и роми да се запознаят с традициите на различните етноси в БългарияДейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 “Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

 

 Павликени

      За поредна година ЦРО град Павликени  отбеляза ROMA PRIDE – „Ден на ромската гордост и култура.

На 08.10.2020 г. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак бе  направена  презентация на тема –„Ромска гордост и култура“, –  включва бележити роми, допринесли за развитието на ромския етнос и техните постижения на този ден. Дискусията бе водена от образователните медиатори Стефан Стефанов и Никола Георгиев. Вследствие на това събитията продължиха с футболен турнир с участието на ученици и доброволци от училището.

На 09.10.2020 г. в ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква  се проведе волейболен турнир по този повод.Също така се проведе кампания по раздаването на информационни материали на хора от общността.

„Рома прайд – Денят на гордостта и културата“ дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика.  

Дейността е по проект:   Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Област Шумен

Община Каспичан

  На 08.10.2020 г. образователните медиатори от гр. Каспичан  отбелязаха„Деня на ромската гордост и култура – Рома Прайд“, като  се проведе дискусия с родители от родителския клуб и с младежка доброволческа група. На срещата също присъстваха младежи и доброволци към центъра, като помогнаха за отбелязването на кампанията.

Дейностите се извършват по проект: Проект”Заедно намираме интеграционни решения”, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Смядово

 Образователният медиатор към ,,Амалипе“ отбележи „Roma Pride – Ден на ромската бит и култура“. Отбелязването бе проведено заедно с родителския клуб към училището, който членува вече три години и заедно с децата/ доброволци кум центъра. Събитието  се проведе в двора на училището, като също се включиха  и децата от ДГ ,,Маргаритка“, като им бяха раздадени материали, като флипчарт, маркери, с които  нарисуваха традициите и обичайте в семейството.

Дейностите се извършват по Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Никола Козлево

      На 07.10.2020 г. – образователните медиатори към ЦРО Община Никола Козлево – Пламенка Лазарова, Миглена Иванова и Силвия Митева,  проведоха кампания за Рома Прайд. Запознаха учениците с легендата за Рома Прайд, знаменити и успели личности роми и колко е важно образованието. Кампанията  се проведе в училищата на с. Пет Могили, с. Вълнари и с. Никола Козлево онлайн.

Дейностите се изпълняват по Проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Център за развитие на общността – гр. Нови Пазар

Образователният медиатор Алдин Стефанов отбеляза Roma pride, като заедно с доброволци и ученици участваха във футболен турнир.

Област Плевен

Община Гулянци

На 09.10.2020 г. образователният медиатор Николай Огнянов заедно с Експерта – Общностно развитие Валери Ангелов  проведоха дискусия с родители на тема „Защо отбелязваме Roma Pride – Деня на ромската гордост и култура“. Събитието  се проведе  в двора на училище СУ ,,Христо Смирненски“ в град Гулянци.

Събитието е по Проект „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Област Бургас

Община Средец

Образователни медиатори отбелязаха Деня на ромската гордост и култура –,,Рома Прайд‘‘ в градския парк „Стадиона“ на град Средец. Бяха  включени  на 15 деца, които  рисуваха рисунки на асфалт на тема „Заедно учим и живеем“, ще се изработват макети с ръчички, както и изготвиха  дърво на толерантността.  

Проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 Област Варна

Община Шабла

 Образователният медиатор Велика Иванова  отбеляза РОМА ПРАЙД с информационна кампания. Като бяха раздадени информационни брошури. Децата от четирите групи в ДГ ”Дора Габе”, гр. Шабла  оцветиха постер с техните ръчички в различни цветове. По този начин им бе  обяснено, че може да сме различни, но единни.

Дейностите се изпълняват по-  Проект BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Област Враца

 

Община Борован

 Образователният медиатор Анелия Илиева  отбеляза  заедно с родители, ученици и учители деня на ромската гордост и култура като родители и доброволци  приготвиха традиционни ромски ястия, които бяха  изложени във входа на училището. Не на последно място се организира ромски фолклор, като децата изпълниха  песни и танци на ромски език.

 

 с. Малорад

Зина Алексиева – образователен медиатор за с. Малорад, община Борован, отбеляза  „Деня на ромската бит и култура – Roma Pride“, като бе  събрала  родители и ученици в дворна на училището и направи лектория на тема „Традиции и обичаи“. На хората бяха  раздадени информационни материали, свързани с този ден и провеждане на родителски лектории.  

Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”,   с Договор №BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 Област  Видин

Община Ново село

 Медиаторите в Община Ново Село  отбелязаха Денят на ромската гордост и култура, като  проведоха  беседа с активни родители на тема ,,Култура и традиции на ромите‘‘. Заедно с деца и доброволци към Амалипе  се изработи плакат, на който бе илюстрирано  Дървото на толерантността. 

Проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове