ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност:

Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно место на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Криводол

I. Основна цел на длъжността.
Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на ученици – наставници, мотивиране на родителската общност за подкрепа завършване на образованието и продължаване в по-висока степен и за правилното изпълнение на дейност „Подкрепа на ученици от уязвими групи за продължаване на образованието в гимназиален етап и успешно завършване на средно образование“
ІІ. Области на дейност.
$1· Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
$1· Организира мотивационни срещи със седмокласници и техните родители;
$1· Идентифицира и работи по случай на застрашени от отпадане от образование ученици;
$1· Организирана срещи с успели роми в сферата на изкуството, спорта или науката;
$1· Организира практиката „ ученици – наставници“;
$1· Организира обучения/лектории за повишаване на капацитета на активни ученици;
III. Изисквания към кандидатите:
Да притежава минимум средно образование;
Да познават местната общност, нейните културни особености.
Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
Добри организационни и комуникативни умения;
Компютърна грамотност;
Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;

Умения за общностна работа е предимство;
Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;
IV. Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!
V. Необходими документи:
Писмено заявление за кандидатстване;
Автобиография;
Копие от диплома за завършено образование;
Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.
Продължителност на заетостта: 8 месеца
Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Криводол“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Криводол“
Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 30 януари 2020 г.