ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност:

 

1 бр. Учител/ Преподавател по БЕЛ подготовка за ДЗИ 2020 г. за изпълнение на проект в Община  Криводол

1 бр. Учител/ Преподавател по География  за подготовка за ДЗИ 2020 г. за изпълнение на проект в Община  Криводол

 

  1. Основна цел на длъжността.

 

Основната цел на учителите: да подготви ученици от 12 клас за предстоящите матури по БЕЛ и втори приоритетно избран предмет.

 

ІІ. Области на дейност.

 

Подготовка на ученици от 12 клас за матура по БЕЛ и втори приоритетно избран предмет.

III. Изисквания към кандидатите:

Да притежават висше образование;

Да имат педагогическа правоспособност и опит в работата с ученици.

Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.

Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

Добри организационни и комуникативни умения;

Компютърна грамотност;

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;

Умения за общностна работа е предимство;

 

  1. Начин на извършване на подбора:

 

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

  1. Необходими документи:

 

Писмено заявление за кандидатстване;

Автобиография;

Копие от диплома за завършено образование;

Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.