Отворено е кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища от учебната 2020/2021 г.

 

От 4 до 31 януари 2020 г. е отворено кандидатстването за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. Кандидатстването е само за нови проекти, вкл. нови проекти от училища, които вече са включени в списъка на иновативните училища. Право да кандидатстват имат неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.). Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност. Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението

и образователната среда;

3. използват нови методи на преподаване;

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап. Съветваме ви много внимателно да прецените с какви иновативни елементи искате да кандидатствате. Бъдете особено внимателни, ако кандидатствате по направление 4 с разработване на ново учебно съдържание, програми и планове и обмислете добре дали това, което предлагате, не може да бъде включено в съществуващите вече форми чрез прилагане на нови методи на преподаване.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Кандидатства се само с електронен формуляр, който можете да намерите на: ischools.bg. Подробни насоки за попълване на електорнния формуляр за кандидатстване ще бъдат качени на сраницата на иновативните училища на 10 януари 2020 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 31 ЯНУАРИ 2020

Ако училището е вписано вече в Списъка на иновативните училища в страната, но желае да разшири обхвата на иновацията си за следващата учебна година, като включи и други ученици, паралелки или випуски, следва да кандидатства в срок от 01.02.2020 г. до 28.02.2020 чрез попълване на формуляр за разширяване на иновацията.

За въпроси: i.mutsevski@mon.bg  и n.beleva@mon.bg.

Много от училищата в мрежата ‚Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център Амалипе от няколко години прилагат иновативни подходи и методи без да бъдат официално атестирани като Иновативни училища. Те обаче показват как именно иновациите в мултикултурна среда може да превърне тези училища (много от тях малки селски училища) в модерни образователни институции, които предлагат качествено образование, умения за живот и най-вече – перспектива за своите ученици.

Всичко, свързано с иновативните училища от мрежата на Център Амалипе, както и описание на иновативните им практики, можете да намерите тук

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година