Още въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’

Както Център Амалпе иформира  по-рано, над 720 образователни медиатори и социални работници ще бъдат назначени до края на месец септември по проект “Подкрепа за успех”. Всъщност реалният брой на назначените трябва да надхвърли 1000, тъй като част от тях ще бъдат назначени на половин работен ден. Какво представлява образователният медиатор, какви дейности трябва да извършва, какви са рисковете, пред които медиаторите в училищата ще се изправят и как те могат да бъдат преодолени? 

С оглед на това, че Център Амалипе работи с образователни медиатори още от 2011 година, предоставяме отговори на част от тези въпроси, почерпани от опита на организацията:

Какво представлява образователният медиатор? 

В рамките на проекта образователния медиатор е определен като ” посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището”.. Това е едно сполучливо определяне на задълженията на медиатора, след като преди 15 години МОН натрупа неуспешен опит за въвеждане на тази длъжност под името “помощник на учителя” в рамките на програма ФАР. Тогава Министерството разглеждаше помощника на учителя като втори учител и преводач в класната стая – нещо, което безспорно не отговаряше на реалните потребности както на ромските деца, така и на образователната система. В резултат, оитът за въвеждането на този тип медиатори или помощник на учителя се провали, защото училищата нямаха нужда от такава дейност.

Понастоящем концепцията за образователния медиатор е съвсем различна и разглежда последния като посредник между училището и общността, който ще организира широк спектър от дейности с родителите и няма да се намесва в учебния процес.  От такъв тип медиатори безспорно има голяма нужда .Фактът, че училищата назначиха над 200 образователни медиатори още преди стартирането на проект  Подкрепа за успех потвърждава потребността под този вид училищен посредник

 

Какви дейности трябва да изпълнява образователния медиатор? 

Длъжностната характеристика, утвърдена по проект Подкрепа за успех предвижда дейности в две насоки:

  1.   Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
  2. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

Конкретните дейности са разписани сравнително подробно, като те са концентрирани в полето между училището и родителската общност.  От медиатора се очаква да посещава семействата на учениците, да работи с тях за повишаване на мотивацията им по отношение на образованието на техните деца, да съдейства на учителите при работата с общността и така нататък. Предвижда се той да извършва и дейностите със самите ученици, които са извън класната стая и са свързани преди всичко с повишаване на тяхната мотивация, с формирането на толерантност и взаимно познание между децата от различните етноси и други.  Длъжностната характеристика, разработена по проекта, вижте тук

Обърнете внимание, че предвижданите дейности на образователния медиатор са в контекста на една от основните дейности по проект Подкрепа за успех, а именно “Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците”. По тази дейност са предвидени три основни под-дейности като образователните медиатори и социалните работници ще бъдат основните двигатели и изпълнители на тези поддейности:

  1. групова разяснителна  работа (родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности) с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на училище или изцяло не осъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование;
  2. индивидуални срещи с родители за мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на училищното образование;
  3. организиране и провеждане на информационни кампании в 28 области – родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности, с участието на родители и представители на местната общност.

 

 

Какво образование е необходимо за да бъде назначен образователен медиатор? 

Допустимо е назначаването на медиатор както със средно или висше образование, така и с основно образование.

 

Необходимо ли е медиаторът да бъде ром или представител на друга малцинствена общност? 

Изискването за медиатора е владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище, както и познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

Опитът на Център Амалипе категорично сочи, че успешните медиатори са представители на съответната ромска група, чиито деца се обучават в училище.  Имайте в предвид, че ромската общност е многолика и понякога между различните ромски групи съществува напрежение и противоречие.  Много ромски общности говорят различни диалекти на ромски език, но също така голяма част от ромите от поколения говорят като майчин турски език (така наречената група на милета), или влашки / румънски език (така наречената група на рударите/ копанарите), или български език. Назначавайки образователен медиатор, подберете подходящ човек от групата, чиито деца се обучават във вашето  училище. Много е важно той да бъде подходящ за работа с родителите, да се ползва с добро име и уважение.

 

Кога можем да назначим образователен медиатор? ‘

Изискването е това да стане до края на месец септември, като може да го направите и по-рано. Избраните сега медиатори ще бъдат назначени за една година. А през септември 2020 година ще бъдат назначени или пре-назначени медиаторите за следващата учебна година.

Как да намерим подходящ образователен медиатор? 

Намирането на подходящ медиатор е много трудно, особено на фона на това, че предвиденото заплащане е в размер на минимална работна заплата. Динамичният пазар на труда понастоящем води до това, че кандидатите със средно и по-високо образование бързо намират по-добре платена работа.

Нашият съвет към директорите, които търсят медиатори е да се спрат на две групи потенциални лица.  Едната е групата на майките, бабите и други близки, които полагат грижи за деца в училище и се вижда, че имат сериозен ангажимент към образованието. Една такава майка или баба би могла да свърши перфектна работа, ако се ползва с доверието на останалите родители. Другата група са младежи, които наскоро са завършили средно образование, имат ангажимент към училището, от което са тръгнали и желаят да започнат професионалната си кариера. За тях това също е много добра възможност, особено ако не са се заразили с болестта на младите хора да очакват голямо заплащане още от първия ден след завършването

 

 

Ще преминат ли обучение назначените образователни медиатори? 

Това е една от слабите страни на заложеното по Проект Подкрепа за успех.  Безспорна е необходимостта медиаторите да преминат сериозно обучение, тъй като много от тях ще са с основно образование.  ВВ същото време се очаква да извършват широк спектър от дейности, част от които изискват самостоятелност и относително високи умения.  Така например, медиаторите трябва да попълват документация за извършваните от тях дейности: за участие в груповите дейности с родителите, местната общност, местни лидери,  образователният медиатор и/или социалният работник води поименен присъствен списък на участниците по образец съгласно Приложение № 8, води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи и т.н. Практиката от оперативната програма до този момент показва, че много често дори учителите се справят трудно с този тип документи. Ако медиаторите не преминат сериозно обучение и нямат подходяща супервизия, те вероятно ще имат проблеми с попълването на част от документите.

Проектът предвижда регионалните управления по образованието да организират кратко еднодневно обучение за новоназначените медиатори.  То трябва да се случи до два месеца след назначаването, тоест до края на ноември 2019 година.  Вероятността в рамките на един ден медиаторите да бъдат обучени на необходимите знания и умения за попълване на отчетната документация не е висока

 

По колко образователни медиатори ще бъдат назначени в училище? 

Проект Подкрепа за успех ще финансира назначаването на един щат за образователен медиатор в училище, като той може да бъде пълен щат или на половин работен ден.  Екипът на проекта е определил кои училища какъв щат ще получат.  Таблица на училищата и броят часове на образователния медиатор в тях вижте тук

Както посочихме и в предишната публикация, в списъка са посочени часове, за които може да бъде нает медиаторът, тоест посочени са четири или осем часа на ден. Директорът има право да реши дали при отпуснати осем часа да назначи един медиатор или да ангажира двама медиатори на половин работен ден, или дори четири медиатори за 2 часа дневно. Опитът на Център Амалипе недвусмислено сочи, че позицията на образователния медиатор е ефективна, когато той или тя са наети на пълен работен ден.

 

Длъжностната характеристика на образователня медиатор, разработена по проекта, вижте тук

Таблица на училищата и броят часове на образователния медиатор в тях вижте тук

Вижте още Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект ‘Подкрепа за успех’