Публикувани са промените в Наредба 10 за приема в училищното образование: новият срок за държавния план-прием е 15 юни

В брой 46 от 9 юни 2017 г. са публикувани промени в Наредба 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Те позволят на началниците на РУО да правят промени в държавния план-прием до 15 юни.

Това би позволило включването на профилирани и професионални паралелки в обединените училища, предложенията за които общините можеха да внесат до 31 май. Също в петък министърът  на образованието г-н Красимир Вълчев е утвърдил (или отхвърлил) последните училища, предложени за обеденени от съответните общини за следващата учебна година. Така новосформираните обединени училища ще могат да направят прием още от учебната 2017 / 18 година. Това се отнася и за последните утвърдени като обединени учмилища: макар заповедите за тях все още да не са публикувани в Държавен вестник (възможно е това да се случи в следващия брой от 13.06), началниците на РУО са получили известие и могат да ги включат.

От удължаването на срока биха могли да се възползват и останалите училища, включени в държавния план-прием: СУ, професионални гимназии, профилирани гимназии: съгл. чл. 142, ал. 3 от ЗПУО.

За всичко тях новата ключова дата е 15 юни!