Училищата, които участват в проекти по процедурата Социално-икономическа интеграция… вече ще могат да участват и в проект “Подкрепа за успех”

Училищата, които участват в интегрираните общински проекти по процедурата “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” вече ще могат да участват и в проект “Подкрепа за успех”. Същото се отнася и до детските градини – партньори в същите интегрирани проекти, които ще могат да участват в проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Това стана ясно след като Изпълнителна агенция ОПНОИР публикува  специално указание в тази насока.

При стартирането на проект Подкрепа за успех бяха изключени всички училища, които са партньори на 48 общини по интегрираната процедура “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”, тъй като разграничението между двете операции бе на ниво училище. Тоест училищата и детските градини, участващи в интегрираните общински проекти нямаха право да участват в значително по-мащабните проекти на МОН Подкрепа за успех и Активно приобщаване. Център Амалипе незабавно информира за това несправедливо изискване и апелира към МОН да направи разграничението на ниво ученик или конкретна дейност, като позволи участието на училища и детски градини в повече от една процедура с цел постигането на реален ефект за по-доброто ограмотяване на учениците и децата. Директори от мрежата Всеки ученик ще бъде отличник поставиха въпроса пред министър Вълчев по време на кръгла маса, организирана във Велико Търново след откриването на Детския ромски фестивал “Отворено сърце”. Министърът на образованието подкрепи техните аргументи и се ангажира с премахване на ограничението.

Указанията, публикувани от Изпълнителна агенция ОПНОИР изискват демаркация на ниво ученик или дете за дейностите, свързани с допълнително обучение по български език. Това означава, че едно и също дете не може да участва в допълнителни обучения по български език едновременно по интегрираните общински проекти и по Подкрепа за успех или Активно приобщаване в рамките на една и съща учебна година. Но училищата могат да участват и в двата проекта като включат в допълнителните обучения по български език различни ученици. Единственото ограничение по тази дейност е свързано с участието на родителите. Тези родители, които са целева група по интегрираните общински проекти не могат да бъдат целева група по Подкрепа за успех или Активно приобщаване. Последното не означава, че не могат да бъдат наемани медиатори по програмите, управлявани от МОН – медиатори могат да бъдат наемани и по трите операции, като те ще работят с различни родители.

За всички останали дейности демаркацията между двете програми е на ниво дейност. Тоест едно и също дете може да участва в различни дейности по отделните програми. Така например, няма проблем един и същи ученик да участва в синьо училище по интегрираните общински проекти и в допълнително обучение по проект Подкрепа за успех.

Детайлна информация вижте в указанията, които може да намерите тук

Център Амалипе поздравява Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция ОПНОИР за направената промяна, която ще позволи участието и постигането на устойчив ефект за десетки хиляди деца и ученици!