ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект Проект  BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Експерт „Образователна интеграция чрез интеркултурно образование “

 

– 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Никола Козлево.

 

 1. Основна цел на длъжността.

 

 1. Основна цел на длъжността.

 

Експертът „Образователна интеграция чрез ИКО” подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение на дейностите”.

 

ІІ. Области на дейност.

 1. Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 2. Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 3. Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 4. Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 5. Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 8. Изготвя периодични доклади;
 9. Работи с документация.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование;
 • Стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години;
 • Опит в обучението на учители се счита за предимство;
 • Опит в обучението на родители се счита за предимство.
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил” №4, ет.1, ап.16, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователна интеграция чрез интеркултурно образование (ИКО)” за изпълнение на проект в Община Никола Козлево” или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Експерт „ИКО” за изпълнение на проект в Никола Козлево”.

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на  28 август  2020 г.