ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Експерт „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност“

– 2 (две) свободни работни места, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община НИКОЛА КОЗЛЕВО.

 

 1. Основна цел на длъжността.

 

 1. Основна цел на длъжността.

 

Експертът „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност”  подпомага методически и ръководи общностните медиатори – родители.  Оказва методическа подкрепа при изпълнението на дейност „ Работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещения  на детски градини или учебни заведения“

 

ІІ. Области на дейност.

 • Подпомага методически и ръководи общностните медиатори – родители
 • Осигурява супервизия на общностни медиатори – родители; направлява и оценява тяхната работа
 • Оказва методическа подкрепа за реализиране на анкетиране на родителската общност
 • Оказва методическа подкрепа  за индивидуална работа  с родители, които възпрепятстват  децата си от редовна посещаемост на учебни занятия
 • Оказва методическа покрепа за развитие на родителски мониторинг на качеството на образованието
 • Изготвя периодични доклади;
 • Работи с документация.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 

 • Завършено висше образование,
 • Опит с работа в общността,
 • Участие в обучения на родители от ромска общност се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;• Стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години;
 • Опит в обучението на учители се счита за предимство;
 • Опит в обучението на родители се счита за предимство.
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил” №4, ет.1, ап.16, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност” за изпълнение на проект в Община Никола Козлево” или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Експерт „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност”  за изпълнение на проект в Никола Козлево”.

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на  28 август  2020 г.