ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Смядово.

 1. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

2. Области на дейност.

 • Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 • Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 • Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 • Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;
 • Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 • Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 • Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

3. Изисквания към кандидатите:

 • Да познават местната общност, нейните културни особености.
 • Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 • Умения за общностна работа е предимство;
 • Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

4. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил” №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект в Община Смядово” или на електронен адрес: amalipe.shumen@yahoo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект в Смядово”

Срок за подаване на документи: до 17.00 на  11 януари 2021 г.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове