ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Смядово.
I. Основна цел на длъжността.
Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.
1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;
5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности. Вижте още на: http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini/662-център-„амалипе“-обявява-свободно-работно-място-образователен-медиатор-за-територията-на-община-смядово