Център „Амалипе“ със Сертификат по ISO 9001

Център „Амалипе“ бе одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001-2015 за организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове, практикуми, специализации, квалификация и преквалификация в следните области на приложение: организиране на образователни и научни форуми, обучения за работа в мултикултурна среда, обучения на родители, обучения за работа на теренни работници в мултикултурна среда, семинари по застъпничество, обучения за преодоляване на традиционни нагласи като наличие на ранни бракове, обучения за преодоляване на антиромски стереотипи и предразсъдъци, обучения за работа в екип и толерантно отношение.

Придобиването на сертификата бе едно от условията ЦМЕДТ „Амалипе“ да се регистрира в информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В средата на месец април, организацията успя да подаде за одобрение 7 обучителни програми на следните теми:

Фолклор на етносите – Ромски фолклор;
Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище;
Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда “Всеки ученик ще бъде отличник”;
Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност;
Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността;
Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите;
“Всеки ученик ще бъде отличник”: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност;
Обучителните програми са насочени към учители, директори, педагогически съветници, психолози, възпитатели и обхващат опита на Център „Амалипе“, придобит по време на многобройните обучения, които организацията е провела от създаването си през 2002 г.

До момента организацията е обучила над 3000 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.