5 ноември – Международен ден на ромския език/ 5-to Novembro – Maskarthemutno Dives palal i Romani Chib

Международен ден на ромския език

5 ноември – Международен ден на ромския език Всяка година на 5 ноември ромите в Европа празнуват Международния ден на ромския език. Говорен по целия свят, ромският е езикът на ромите, език, запазен и предаван от поколение на поколение през вековете главно в устната си форма. По време на първия ромски конгрес през 1971 г., ромският език е официално признат за език на ромите в Европа. Това доведе до включването му в различни международни регулации, включително в Европейската харта на регионалните езици на малцинствата на Съвета на Европа. В резултат на последователните усилия на ромските интелектуалци, ромският език днес е включен в учебната програма в няколко европейски държави. Безспорно ромският език е напомняне за общото културно наследство между различните ромски общности в Европа. Съветът на Европа подкрепя признаването на ромския език на европейско ниво, както и неговото популяризиране в образователните системи, използването в речта и писмеността, в обществения и частния живот. На този ден екипът на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ иска да поздрави всички роми, като им припомни важността да се помни, говори и предава нашият език на бъдещите поколения. В този свят ние се родихме роми, които дълги години се лутат в търсене на по-добър живот. Не успяхме да го намерим, но открихме себе си – Роми! Разбрахме, че през годините това, което ни остава, са нашите: бит, култура и език които са ценно наследство за всеки народ. Въпреки че през вековете немалко роми са забравили ромският език, то остава част от миналото им. Може много от нас да са в тежко положение, или да не са приети, но нека не забравяме, че никой и никога няма да може да ни отнеме гордостта от това да се наречем роми, да имаме нашият език и празници.Това ни прави народ, но още повече – прави ни свободни хора.

International Romani Language Day

5th November – International Romani Language Day Every year on the 5th of November, Roma in Europe celebrate the International Romani Language Day. Spoken throughout the world, Romani is the language of Roma, a language preserved and sent on from generation to generation over the centuries mainly in its oral form. During the first Romani Congress in 1971, Romani was officially recognised as the language of Roma in Europe. This led to its inclusion in various international regulations, including Council of Europe’s European Charter for Regional and Minority Languages. As a result of the consistent efforts of Roma intellectuals, Romani is today included in the teaching curriculum in several European countries. Undeniably, Romani language is a reminder of the common cultural heritage among the diverse Roma communities in Europe. The Council of Europe supports the recognition of the Romani Language at European level, as well as its promotion within the educational systems, usage in speech and writing, in public and private life. On this day, the Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance wants to congratulate all Roma, reminding them of the importance of remembering, speaking and passing our language on to future generations. In this world, we were born Roma, who for many years wandered in search of a better life. We couldn’t find it, but we found ourselves – Roma! We have learned over the years that what remains to us are ours: a lifestyle, a culture and a language that are a valuable heritage for every nation. Although many Roma have forgotten the Roma language over the centuries, it remains a part of their past. Many of us may be in a difficult situation or not accepted, but let us not forget that no one will ever be able to take away our pride in being called Roma, to have our language and holidays. This is what makes us a people , but even more – it makes us free people.

Novembro – Maskarthemutno Dives palal i Romani Chib

Svako bers pe 5-to Novembro, e Roma andar i Evropa pakavaren o dives palal i Maskarutni Romani Chib. Vakerdi trujal sasto sundal, i Romani chib si i chib e Romenqi, jekh chib inkerdi thaj nakhavdi katar jekh generacia kaj aver sel bersendar trujal vakerdi chib. And-o angluno Romano Kongreso and-e 1971, i Romani Chib sas prinzardi sar e Romenqi chib and-e Evropa. Kodo kerdas so i chib si thovdi and-e verver maskarthemutne krisa, sar si e Evropaki Karta palal e Regionalno thaj Minoriteturenqi Chib katar o Konsìlo e Evropaqo. Nais e sa-vramaqe buki katar e Romane intelektualura, i Romani chib si avdives thovdi and-e skolaqo kurìkulum and-e maj but Evropaqe thema. Cacimaste, i Romani chib si jekh avdipen and-i godi so si jekh khetano kulturalo barvaripen maskar verver Romane khetanimata and-e Evropa. O Konsìlo e Evropaqo del vast te prindzarel pes i Romani chib k-e Evropaqo nivelo, thaj vi pe laqo thovdipen and-o siklarimasqo sistemo, laqo vakerimos thaj xramosarimos, and-e publiko thana thaj and-o privatno zivipen. Ade kava lacho dive ame kataro centar ”Amalipe” mangas te keras ek lacho lafi savore romenge , tai te te das len gogi kozom si importantno te ne bistren e romani chib, te keren la pera tai te denla pumare chelqdorenge naangle. Ande kadaq puv ame biqndamamen roma tai but bresh phirdam te rodas o lachipe ando jivoto. Ame ni arakadam le, ama arakadam amen – Roma, kavadava siam ame! Ahaliardam kai a khadava kai achol amenge , si amari kultura, amare praznikora tai amari romani chip em ola si amaro thagaripe sarkai savore manushenge . Va, but roma bistarde phumari chip sa sas napale ande bresha, ama voi achel ande lengo minalo. Shai but amender te ovel len bilacho jivoto tai te na mangenlen, ama ame tana bistras kai konik tai kanchi nashti te chorel kadava tagaripe te ovas/ te motasamen roma, te ovel amen e romani chip tai pakavaren. A kadava kerem amen e romen iek, tai po but – kerel amen manusha bare bogiencatr!