Преодоляване на професионалното прегряване и управление на стреса, УИН 87850032

Одобрена със Заповед № РД09-2556/11.03.2022г

Програмата е насочена към:

Директори

Заместник-директори

Педагогически съветници,

Психолози

Възпитатели в общежитие

Учители – предучилищно образование

Учители – целодневна организация

Учители – начален етап

Учители – прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Кратко описание на програмата

Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите и е насочена към повишаване знанията на педагогическите специалисти за превенция на професионално прегаряне – подобряване на междуличностните отношения, методи за управление на конфликти, техники за справяне със стреса, напрежението и натоварването. Цели повишаване и актуализиране на знанията и уменията на педагогическите специалисти за ефективно разпознаване и определяне симптомите на прегаряне, идентифицира факторите, свързани с прегарянето и подпомага реализацията на личностовите възможности за предотвратяване. Характерът  на работата на педагогическите специалисти е изключително динамичен, в емоционално напрегната трудова среда, което го окачествява като силно стресов и психично изтощаващ, което е предпоставка за професионално прегаряне (бърнаут). Това води до емоционално и физическо изтощение, включващ развитието на отрицателна самооценка, отрицателно отношение към работата и загуба на разбиране и съчувствие. Всичко това има пряка връзка с качеството на труда и възможностите за ефективен диалог с учениците. Теоретическият модул на обучението предоставя основни акценти на симптомите на бърнаут – физиологични, когнитивни, емоционални и поведенчески, характерните аспекти на синдрома на професионалното прегаряне, стадиите в развитието на „изгарянето”. Практиката разгръща обучението към осъществяване на дейности за изграждане на стратегии за справяне с междуличностните конфликти, конфликтите между семейните и професионалните роли, търсене на ресурси за справяне, утвърждаване на ефективни модели за общуване и комуникация, техники за намаляване на стреса.

Цели на програмата

Конкретните цели на програмата са съобразени с професионалния профил на педагогическите специалисти и са насочени към развиване, актуализиране и усъвършенстване на техните компетентности – знания, умения и отношения свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за: повишаване знанията и усъвършенстване на уменията на педагогическите специалисти за ефективно разпознаване и определяне симптомите на прегаряне, идентифициране на факторите, свързани с прегарянето и подпомагане на реализацията на личностовите възможности за предотвратяване. Притежава знания и умения за управление на професионалния стрес, подобряване на междуличностните отношения, методи за управление на конфликти, техники за справяне със стреса, напрежението и натоварването, мотивационни техники, инструменти за повишаване на мотивацията. Да повишат знанията и усъвършенстват уменията си за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Цел на програмата е и да помогне на педагогическите специалисти към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса.

 

Съотношение между теоретична и практическа част:

Съотношението е 50 % теоретична част и 50 % практическа

Форми на обучение:

Присъствена, дистанционна, практическа

Продължителност на обучението : 32

Брой квалификационни кредити : 2