Център Амалипе проведе първата онлайн среща с образователни медиатори за 2023 г.

На 17.02.2023 г. Център Амалипе проведе първата онлайн среща с над 110 образователни медиатора от цялата страна. В началото на срещата Валери Ангелов представи „Мрежата на образователните медиатори“ като приветства новите образователни медиатори и ги насърчи да се включат във фейсбук групата „Национална мрежа на образователните медиатори“.

След това думата бе дадена на Деян Колев – председател на Център Амалипе, който представи на участниците Проект „Успех за теб“, какво ще включва той и какво ще покрива. „По същество това е продължението на проект „Подкрепа за успех“ от предходния програмен период. Какви дейности ще финансира проектът, в кои училища и откога ще започнат те? Възможност за включване в проекта ще имат всички училища (държавни, общински и частни), което също е лека промяна т.к. в предходната инициатива участваха училища с концентрация на уязвими групи над 2%. Всъщност, понастоящем не е фиксиран броят на училищата, в които ще се реализира проектът. Желаещите да участват училища ще кандидатстват пред РУО и МОН. Екипът на проекта ще оповести критерии и механизъм за одобрение на кандидатстващите училища и на включените ученици. Това ще позволи дори училищата без уязвими групи (т.е. в които учениците са от семейства с висок образователен статус, родители с висше или средно образование) да участват ако имат ученици със системно ниски образователни резултати, но се очаква, че техният брой ще бъде малък. Проектът ще предостави възможност и за включване на частни училища, след като с промяна в ЗУСЕСИФ това бе предоставено като опция, но вероятно броят на частните училища, които ще изявят желание за участие ще бъде малък. Одобрените за участие училища ще се включват преди всичко с ученици със сериозни обучителни пропуски Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“. Дейност 2 ще използва активно образователните медиатори, които са назначени по националната програма „Подкрепа за образователните медиатори“ или са назначени със средства, получавани от училищата по чл. 52а по Наредбата за финансирането. По „Успех за теб“ медиаторите ще получат финансиране за до 4 часа на ден допълнителен труд“, каза Деян Колев. Повече за проекта може да прочетете тук.

По време на срещата образователните медиатори имаха възможност да споделят своите добри практики, които да могат да се ползват и от другите образователни медиатори. Ето и какво споделиха част от медиаторите:

1 случай. Майката не позволява на ученика да посещава училище.

2 случай – Ученикът не посещава училище, тъй като след семеен спор майката е отишла да живее в друго населено място.

При първия случай нередовното посещение на ученика е заради получено писмо с отказ за изплащане на втората част от еднократната помощ за първокласник, поради 5 неизвинени отсъствия. Уведомих директора и класните ръководители.

За втория случай след разговор с бабата на ученика взехме решение аз да придружавам ученика до училище, докато майката се прибере при семейството.

Презентациите на участниците ще може да намерите тук: Споделяне на добра практика 1; Споделяне на добра практика 2
Примери за отбелязване на 21 февруари деня на майчиния език ще намерите тук.