Център Гулянци отбелязаха Деня на Толерантността

На 16-ти ноември образователния медиатор Николай Огнянов  раздава брошури на хора от общността. Също така доброволци  се включиха  в онлайн среща, като всеки един  имаше  възможността да разкаже за себе си какво означава да си толерантен в днешно време. Не на последно място заедно с ученици нарисуваха дървото на толераннтостта и всеки имаше възможността да напише  – какво означава да си толерантен.  Мероприятието  се проведе спрямо усложнената епидемична обстановка и при спазване на строги мерки за безопасност.

 

Дейностите се извършват по Проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, с Договор №BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.