В с. Ново село се състоя фокус-група ,,Рано ми е”

Днес, 19.10.2020г. в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ново село се проведе фокус-група с младежи от 8ми, 9ти и 11ти клас, формирана от анализ на проведена анкета за оценка на обществените нагласи, от която като резултат беше отразен сериозният риск от отпадане поради ранен брак. Образователният медиатор Вероника Петрова и младежкият координатор Памела Веселинова представиха презентация на тема “Рано ми е” в отговор на темата за ранните бракове и проведоха дискусия с младежите за ранните и уредени бракове и тяхната нагласа спрямо тази традиция в общността в Община Ново село и региона.

Дейностите се изпълняват по проект:

Проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.