Инструментариумът за ранно идентифициране по Подкрепа за успех

Всички училища, участващи в проекта Подкрепа за успех могат и следва да формират групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси за новата учебна година в срок до 20 октомври. При формирането на групите за допълнително обучение училищата следва да използват изработения по проекта инструментариум. Какво представлява той и как да бъде използван? С оглед на възникналите множество въпроси и противоречиви тълкувания, Център Амалипе отправи запитвания към екипа на проекта и обобщаваме получените отговори по-долу.

Инструментариумът за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа е разработен специално за нуждите на проекта като една от основните му дейности.  Той вече е качен в информационната система на проекта. Наличен е на под-бутон Инструментариум към бутон Помощ.

Инструментите от номер 1 до номер 14 следва да бъдат използвани за формирането на групите за допълнително обучение на учениците от първи до 12-ти клас, включително и за професионална подготовка в първи гимназиален етап. В зависимост от предметите, по които могат да се сформират групи, инструментите са различни за различните класове.

От първи до четвърти клас са предложени тестове по Български език и по математика. В пети клас те са допълнени с инструменти по Човекът и природата, География и икономика, История и цивилизация, Информационни технологии, 6 езика. С всеки нов клас в прогимназиалния, първия и втория гимназиален етап са предоставени нови тестове в зависимост от предметите, по които могат да се сформират групи за допълнително обучение. Също така са предложени инструменти по професионална подготовка в първи гимназиален етап.

Всеки от предложените тестове се попълва от учениците в рамките на един учебен час.

 

Какво съдържат инструментите?

Всеки тест съдържа общо 16 задачи. Първите 14 от тях са с избираем отговор, като верният отговор е само един. Верният отговор носи една точка, а грешният – нула точки. Задачи 15 и 16 предполагат свободен отговор, който може да донесе две точки ако е напълно верен, една точка ако е задоволителен и нула точки ако е напълно неверен. Така ученикът може да получи общо от 0 до 18 точки.

В края на теста е посочена интерпретация, според която ако учениците са получили между една и четири точки те са за индивидуална допълнителна подкрепа. При 5 до 7 точки е препоръчителна групова допълнителна подкрепа. За учениците  с резултат над 8 точки не е необходима допълнителна подкрепа.

 

За какво е предназначена интерпретацията в края на теста?

Публикуваните инструменти са приложими за диференциране на работа с учениците в риск от преждевременно напускане не само в проектните училища по Подкрепа за успех, но и извън тях. Ето защо, освен за сформирането на  групи с различна продължителност на допълнителното обучение по проекта “Подкрепа за успех”, са дадени ориентири за диференциран подход на работата по принцип – индивидуално, в малка група и в колективна форма за допълнително обучение. Именно това представлява интерпретацията в края на текста.

В никакъв случай не смятайте, че интерпретацията ви задължава да правите групи по Подкрепа за успех само с учениците, получили между 5 и 7 точки! Имате право да направите групи с всички ученици, които имат нужда независимо от получения на теста резултат. Тестът по-скоро ви дава ориентир за това в каква група с каква продължителност на допълнителното обучение да включите съответни ученик, така че в съответната малка група да са ученици със сходни резултати, тоест сходни пропуски и нужди.

 

Как да използваме резултатите, получени от различните ученици на тестовете? 

Получените от  прилагането на даден инструмент резултати в точки следва да се използват за сформирането на групи по учебни предмети с различна продължителност на предлаганото по проекта допълнително обучение. Включете в групите ученици със сходни резултати. Предвидете продължителност на допълнителното обучение в зависимост от постигнатите резултати при проучването на нуждите.

Съгласно Указанието за изпълнението на дейностите по проекта Подкрепа за успех “Допълнителното  обучение се провежда в групи по учебни предмети. В групите се включват ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения, за които е определена еднаква продължителност на допълнителното обучение по учебния предмет.“

 

 

Вижте още 

Започва формирането на групи по Подкрепа за успех

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 Платформа за управление и контрол по проект Подкрепа за успех