Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Възстановено ли е присъственото обучение в началните класове в училищата с концентрация на уязвими групи? Как реагират родителите на необходимостта децата им да бъдат тествани два пъти седмично в училище? Участват ли учителите, образователните медиатори и другият непедагогически персонал в тестването? Проучихме тези и други въпроси чрез бърза онлайн анкета в края на първата седмица, през която всички области разполагаха с така наречените  щадящи тестове за ученици от начален етап. В анкетата се включиха 127 училища от цялата страна, участващи в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Какво показват резултатите?

 

Анкетата

Проведохме онлайн анкетата за връщането на учениците в началните класове на 18-ти и 19-ти ноември сред училища от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Мрежата включва 274 училища от цялата страна, голямата част от които обучават ромски ученици. Част от училищата са професионални гимназии и нямат начални класове. Мрежата се координира от Център Амалипе с помощта на Тръст за социална алтернатива. Краткият срок за провеждане на проучването позволи включването на 127 основни, начални, обединени и средни училища. Те са ситуирани в 25 области. Повечето са селски училища (74%), а другите се намират в общински и областни центрове. Общото между всички включени училища е наличието на множество предразсъдъци и слухове сред родителската общност относно тестването на учениците, включително слухове, че чрез тестовете се събира ДНК на учениците, че тестовете дават фалшиво положителни резултати, причиняват болка на децата, че учениците се тестват, за да бъдат ваксинирани и ред други. Образователните медиатори от Мрежата, заедно с директорите и учителите, започнаха борба с тези слухове и фалшиви новини още през първото десетдневие на ноември, посещавайки родителите по домовете, организирайки срещи и разговори. Специална онлайн-дискусия за предстоящите тествания бе организирана от Център Амалипе на 9 ноември, като в нея участваха над 150 ромски родители, както и близо 100 медиатори и учители 

Проведената анкета може да се счита за представителна относно училищата от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, тъй като в нея участваха 54% от училищата, обучаващи ученици в начален етап. Вероятно тя не е напълно представителна за всички училища с концентрация на уязвими групи. През 2021 година това са 903 общообразователни училища по данни на Министерство на образованието и науката. С оглед на това, че училищата в Мрежата организираха целенасочена информационна кампания и множество дейности за мотивиране и ангажиране на родителите от страна на медиатори, директори и учители, много е вероятно училищата от мрежата да са значително по-подготвени от другите училища с концентрация на уязвими групи за предстоящото тестване на учениците.

 

Резултатите

В ⅘ от училищата присъственото обучение в началните класове вече е възстановено, като в 54.33% присъствено се обучават всички паралелки, в 19.69% – някои паралелки, а в 5.51% предстои непосредствено възстановяване на присъствения учебен процес, тъй като родителите вече са дали съгласие. Едва в 26 от 127 анкетирани училища, които обучават в начален етап, т.е. 20.47% все още няма присъствен учебен процес.

В 69 от анкетираните 127 училища, всички начални паралелки вече са в присъствено обучение, като две от училищата не са излизали в ОРЕС, а останалите 67 са възстановили присъствения учебен процес във всички паралелки. В 14 училища (11.02% от анкетираните) присъствено са се върнали над половината, но не всички от паралелките. В 4.72 % от училищата присъственият учебен процес е възстановен за между ¼ и половината паралелки, а в 7.87% – под 25 %. В 22.05% от училищата нито една паралелка все още не се е върнала присъствено.

Връщането към присъствено обучение е резултат от съгласието на мнозинството от родителите техните деца да бъдат тествани в училище. В 33.86% всички или почти всички родители са дали съгласие. В друга ¼ или 25.98% между 50 и 75 % от родителите са се съгласили децата им да бъдат тествани. В 13.39% от училищата между ¼ и половината от родителите са изразили писмено съгласие, а в 19.69 % това са до ¼ от родителите, което реално не позволява прекратяването на ОРЕС за голямата част от учениците. Само в 6 училища нито един от родителите все още не е съгласен с тестването на децата. Училищата споделят, че броят на родителите, деклариращи съгласие, непрекъснато се увеличава. Първоначалният страх и притеснение от ширещите се слухове и фалшиви новини са отстъпили място в резултат от работата на медиатори и учители на терен и усилията им да убедят родителите. Важно се е оказало и това, че в много от училищата, част от родителите са имали възможност да наблюдават първото тестване на децата и да се убедят, че то е напълно безопасно и безболезнено за децата. На места директорите са били принудени да прибегнат до тестване на децата на открито, в двора на училището, за да могат всички желаещи родители да наблюдават от разстояние процедурата (повечето родители нямат зелен сертификат и нямат достъп до училище). Това нестандартно решение обаче в много голяма степен е успокоило страховете в големите ромски общности и е довело до почти 100 % връщане към присъствено обучение на места с голямо и компактно ромско население. Не са изключение и ромските родители, които са се включили като доброволци в тестването, заедно с учителите и образователните медиатори. Резултатите и дълбочинният анализ ясно показват, че там, където училищата са успели да изградят работещ механизъм за реално партньорство с родителите, отношения на доверие, страховете много бързо се преодоляват и родители и училище заедно намират решение в такива кризисни ситуации.

В училищата с концентрация на уязвими групи почти не съществува проблем с това педагогическият персонал да отказва участие в тестването. В 85.4% от училищата, няма нито един отказал. Все пак в 2 училища почти всички учители не са дали съгласие, а в 1 училище между 50 и 75% от педагогическият персонал е отказал да участва в процеса. В тези училища и родителите не са съгласни децата им да се тестват. Очевидно родителите се влияят силно от нагласата на педагозите и е много важно как ръководството на училището организира самия процес и информационната кампания за това. В допълнение още по-малък е проблемът с непедагогическия персонал: в 87.40% от анкетираните училища няма нито един представител на непедагогическия персонал, който отказва да участва в тестването.

Над 61% от анкетираните споделят, че не са срещнали сериозни проблеми при тестването на учениците. Други 13.39% посочват като основен проблем нежеланието на родителите, а за 3.15% основният проблем е свързан със закъснение на учениците за тестването или отсъствието им от училище за целия ден на тестване, което налага повторно или отделно тестване за тези ученици. Посоченото отчасти контрастира с първоначално създаденото очакване за множество трудности и невъзможност на училищата да се справят. Единични са отговорите, че тестването нарушава графика на учебния процес, води до понижаване на дисциплината и т.н. Директорите споделят, че децата приемат нормално тестването и това допълнително убеждава все по-голям брой родители да дадат съгласие.

Училищата с концентрация на уязвими групи сочат активна роля на образователните медиатори в процеса. В 37.80% от анкетираните ролята на медиатора е много активна в целия процес – убеждава родителите, обикаля на терен, помага за събиране на декларации, участва в тестването. В 18.11% от училищата образователните медиатори участват и помагат само в тестването, в 17.32 % от училищата няма образователен медиатор и нуждата от такъв е видима.

Ето и част от споделеното от директорите мнение:

 

Образователният медиатор е лицето, което убеждава  родителите и децата за тестуване. Присъствието на медиатора играе много важна роля в този момент. Много е важно как, по какъв начин ще обясниш на родителите и децата как ще протече тестването.

 

[Ролята на медиатора е] огромна –  в процеса на разясняване на същността на тестването, липсата на опасност за децата и семейството и важността на присъственото обучение, както и за събирането  и попълването на декларации за съгласие – дори и в почивни дни.

 

[Ролята на медиатора е] огромна и изключително полезна. Дължим високия процент на съгласие за тестване именно на образователния медиатор.

 

Отвъд цифрите

Възможността учениците от началните класове да се върнат присъствено в училище след тестване, бе посрещната с много притеснения, остри реакции и съмнения в социалните мрежи, при нейното оповестяване в началото на ноември. Тъй като през седмицата от 8 до 12 ноември само в София град  и 12 области училищата разполагаха с тестове, първоначалните притеснения не бяха разсеяни. По данни на МОН, през първата седмица картината в страната е била много различна, като най-положително към процеса са се отнесли училищата в София град (80% от училищата са започнали присъствено обучение в 77.94% от паралелките с 68.44% от малките ученици). На “опашката”  през първата седмица са били областите Монтана и Видин с едва ⅓ от паралелките, възстановили присъствен учебен процес. Анкетата, проведена сред училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” седмица по-късно, показва резултати много близки до тези от София град и област Добрич. Очевидно при по-целенасочена разяснителна работа сред родителите, дори те да са с по-нисък образователен статус, съгласие за тестване и връщане към присъствен учебен процес, може да бъде постигнато. В много голяма степен това зависи от системната работа на учителите и образователните медиатори с родителската общност и доверителните отношения, изградени с нея. Разбира се, остават и родители, които са скептични и подозрителни, но е реална възможността мнението на повечето от тях да бъде променено през следващите дни.

 

Още по темата:

Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори за тестването.
Връщането към присъствено обучение в началните класове. Основни въпроси и отговори.
250 участници – родители, образователни медиатори и учители се включиха в онлайн среща на тема „Предпоставки и възможности за присъствено обучение – ролята на родителите”
Образователните медиатори успяват да убедят повече от 60% от родителите сред уязвимите групи, децата им да се върнат присъствено в училище!
Какви промени в училище предвиждат новите здравни мерки? (обновена)
Още въпроси и отговори относно връщането на учениците към присъствено обучение