Фондация “Здравни Проблеми на Малцинствата” обявява КОНКУРС за избор на кандидат-студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България 2023-2024

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Фондация „Тръст за социална алтернатива” финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2023-2024 ще са в X, XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 5 години.

Условия за кандидатстване:

 • Кандидатите трябва да са ученици в IХ ,X, XI или ХІІ клас през учебната 2022-2023г. или да са завършили средното си образование през последните 5 години;
 • Успехът на кандидатите, които са ученици, съответно от IХ до ХІ клас, трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
 • Завършилите средното си образование трябва да имат оценка от матурата по български език не по-ниска от Много добър 5.00;
 • Кандидатите, които са на възраст под 18 години, трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/попечителите си за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове (попълнена декларация във формуляра);

Необходими документи за участие:

 • Попълнен формуляр за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети и приложената декларация към формуляра;
 • Удостоверение от съответното училище, че кандидатът учи съответно IХ, Х, ХІ или ХІI клас през учебната 2022-2023 г., както и информация за успеха от предходната година (справка от директора на училището с подпис и печат и/или копие на бележника или друг официален документ с информация за успеха);
 • Кандидатите, които са завършили средно образование, е необходимо да представят копие на дипломата си от средно образование;
 • Задължително е всеки кандидат да представи една препоръка от учител по химия или биология. Препоръката трябва да е подписана от учителя, както и да са посочени трите имена на учителя; адреса на училището, в което работи; контактна информация;
 • Мотивационно есе, което да дава информация защо кандидат-студентът иска да учи медицинска специалност и как вижда бъдещата си професионална реализация (максимум до 2 страници).

Основни критерии при избора на кандидат-студентите ще бъдат:

 • Прецизно и изцяло попълнен формуляр, предоставящ изчерпателна информация;
 • Добри езикова култура и начин на изразяване;
 • Мотивация за продължаване на образованието на кандидата в медицински университет;

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, която ще се състои от независими експерти от различни организации и институции. Изборът на кандидат-студенти ще се проведе на два етапа.

• Първият етап ще оцени кандидатите според информацията, предоставена в документите и формуляра.

• Вторият етап включва интервю с кандидатите, които са одобрени по документи.

Краен срок за подаване/изпращане на документите – 15 юни 2023г. 

Документи могат да се подават:

 • В офиса на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” на ръка или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1303, бул. “Ал. Стамболийски” № 81, вх. В, ет. 2, ап. 4, за Огнян Каменов, тел. 02 981 68 66; Стефан Тончев 0876145320
 • По електронна поща на адрес: tonchevstefan55@gmail.com (всички задължителни документи трябва да са сканирани със съответен подпис и печат)

Кандидатите носят отговорност за подадени/ изпратен по пощата комплект документи. 

Информация и формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени в:

 • www.zdravenmediator.net
 • www.emhpf.org
 • в офиса на проекта на адрес София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 81, В, ет. 2, ап. 4, Огнян Каменов, тел. 02 981 68 66;

Електронен вариант на регламента на конкурса и формуляр за кандидатстване могат да бъдат получени и по електронна поща чрез: tonchevstefan55@gmail.com.

За допълнителна информация се обръщайте към СТЕФАН ТОНЧЕВ на 0876145320, tonchevstefan55@gmail.com