В Община Криводол се проведоха обученията с родители

Образователният и общностен екип на Център „ Амалипе“ проведе поредица от обучения с родители в учебните заведения в община Криводол. Обученията се организира по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Обученията бяха подготвени от изпълнителния директор на организацията г-жа Т. Крумова, която беше част от проекта в качеството си на експерт „ Експерт образователна интеграция, чрез интеркултурно образование“ в периода юни,2019 – август,2020 г.

Обученията стартираха обичайно с представяне на участниците и изготвяне на правила на групата. Акцентът на първата сесия беше върху работата на образователните медиатори и взаимодействието с родителските клубове, които бяха част от проектните дейности. Обучението продължи със споделяне на добри практики от дейността на родителските клубове в учебните заведения и водещата роля на общностния работник, който е  представител на местната общност. Образователният експерт г-жа Й. Данова запозна участниците с обобщените резултати от анкетите за удовлетвореност, чиито обхват беше по двеста родители на всеки учебен срок от стартирането на проекта.

Обучението завърши с представяне на местни, регионални и национални стратегически документи, касаещи интеграционните политики, а всеки един от участниците получи Наръчник на активния родител, съставен от екипа на Център „ Амалипе“.

През м. септември и м. октомври се проведоха и планираните тренинги с представители на родителската общност. Със съдействието на директорите на учебните заведения бяха осигурени безупречни условия за тази интересна, но почти непозната форма за активизиране на родителската общност. Тренингът,  моделиран от образователния експерт Й. Данова включваше интересни  ролеви игри, работа в групи и работа по казуси. Всички участници получи подаръчни пакети, осигурени от неправителствената организация.