Образователните медиатори, участващи в тестването на началните класове също следва да получат допълнително възнаграждение

Образователните медиатори, които участват в тестването на учениците от началните класове с бързи антигенни тестове, следва да получат допълнително възнаграждение от по 100лв. за месеците ноември и декември 2021г. Това се отнася до всички медиатори, които участват в тестването и са назначени към съответното училище, независимо дали това е по проект или по друг начин. Средствата за допълнителното възнаграждение ще дойдат от допълнителното финансиране, което училищата получиха съгласно ПМС №371/04.11.2021г.

Как е регламентирано това изискване?

Съгласно Анекс към колективните трудови договори за системата на предучилищното и училищното образование Д01-247/11.11.2021г. се създава нова ал.17 към чл.33 със следния текст: „Педагогическият специалист или служителят от непедагогическия персонал в училище, извършващ бързи антигенни тествания на една паралелка от начален етап два пъти седмично до 31.12.2021г., получава допълнително трудово възнаграждение в размер на 100лв. за месеците ноември и декември 2021г.“  Посоченият текст ясно реферира и към образователните медиатори, и социалните работници, които са назначени към съответните училища.

Чрез Постановление на Министерски съвет №371/04.11.2021г. на всички училища бяха отпуснати допълнителни средства за покриване на разходите, свързани с противоепидемичните мерки. Тези средства включват и допълнителното възнаграждение по 100лв. за учителите и непедагогическия персонал, участващ в тестването на учениците.

В момента в България работят над 1000 образователни медиатори в училищата и детските градини. Повечето от тях са назначени по проект Подкрепа за успех, а други- със средствата, които училищата получават по чл.52а от Наредбата за финансирането, както и по други начини. Всички тези медиатори, назначени към съответните училища следва да получат по 100лв. допълнително за месеците ноември и декември 2021г., ако участват в тестването на учениците от началните паралелки.

В част от общините и неправителствените организации също са назначени образователни медиатори, които обслужват съответните училища. Център Амалипе призовава директорите на училищата да предоставят допълнително възнаграждение и на тези медиатори, ако участват в тестването на учениците! Средства за това могат да бъдат използвани и от средствата за работа с уязвими групи.

Проучване на Център Амалипе в 127 училища от края на миналата седмица показва, че в повечето от тях медиаторите активно се включват в убеждаването на родителите да дадат съгласие децата им да се тестват в училище, както  и в самото тестване.

 

Вижте още:

Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Допълнителни средства по бюджетите на държавните и общинските училища…, съгласно ПМС № 371/ 04.11.2021г.