Център Ново село проведоха обмяна на опит и добри практики

На  20.10.2020г. в Център за развитие на общността – с. Ново село, се проведе обмяна на опит и добри практики между представители на екипите по проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 в община Ново село и BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 в община Криводол и представители на родителските клубове по двата проекта. На срещата присъстваха екипа ангажиран по проекта в Ново село – експерт, интеркултурно образование Галина Дечева, образователните медиатори Вероника Петрова и Габриела Петрова и младежкия координатор Памела Веселинова, които предвставиха своя опит и практики по време на изпълнението на проектните дейности пред представителите на екипа на проекта в община Криводол – експерт, образователни дейности Йонка Данова, експерт, развитие на местната общност Валери Ангелов и Тихомир Георгиев, образователен медиатор, както и представители на родителите. По време на срещата, която се осъществи през платформата за онлайн видео и аудио конференции Зуум бяха представени добри практики на двете общини, проведени мероприятия и ефекти от работата на терен и утвърждаване на политики и практики и в образователната ингерация. В края на срещата екипите бяха категорични, че работата трябва да продължава ежедневно и неуморно, за да има ефект и да продължим да бъдем полезни на общността!

 

 

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0015-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.