О Б Я В А за прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в община Борован за с. Малорад

О Б Я В А

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение

на проект в община Борован за с. Малорад

 

 

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01 “Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован “, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на 6 часов работен ден за нуждите на проекта на територията на община Борован за Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Малорад – 1 образователен медиатор,

 

 1. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е работа с родители от местната общност, насърчаването им за актино включване в образователния процес, превенция и работа по случаи на застрашени от отпадане ученици и активна работа за преодояване на негативните стереотипи.

 

ІІ. Области на дейност.

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове във всички училища на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 

 1. Да притежава минимум средно образование;
 2. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 3. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 5. Добри организационни и комуникативни умения;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство;
 9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, одобрените кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор

 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ №4, ет.1, ап.16, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Борован, училище ….(изписва се съответното училище, към което е насочена кандидатурата)“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Борован, за с. Малорад“

 

Срок за подаване на документи: до 17.30 на 15 януари 2020 г.