Кога и как ще стартира новият системен проект, продължаващ „Подкрепа за успех“

Над 96 хиляди ученици ще бъдат включени в дейностите на нов системен проект, който ще продължи „Подкрепа за успех“. Те могат да бъдат от всички държавни, общински и дори частни училища. Плановете на МОН са проектът да стартира още от есента на 2022г. Това и още ред други неща станаха ясни след като на своето заседание от 23.06.2022г. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР одобри критерии за подбор на операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“. Какво предвижда новата операция?

Новият системен проект ще се базира на опита от „Подкрепа за успех“ и на практика ще преповтори голяма част от неговите дейности и начина за изпълнението му. В същото време ще бъдат направени и някои изменения. Така например броят на участващите ученици ще бъде значително намален: предвидено е включването на 96 279 ученици, което е по-малко от участниците в „Подкрепа за успех“ и значително по-малко от “Твоя час“. В същото време възможност за включване в проекта ще имат всички училища (държавни, общински и частни), което също е лека промяна т.к. в предходната инициатива участваха училища с концентрация на уязвими групи над 2%.  По-малкият брой ученици и по-големият брой потенциално участващи училища ще бъдат осъразмерени чрез по-строги критерии за това кои ученици ще могат да участват. Новият проект ще селектира ученици с по-сериозни образователни дефицити и ще ги включва в повече дейности за постигането на по-задълбочени образователни резултати. По този начин училищата без уязвими групи (т.е. в които учениците са от семейства с високо образователен статус, родители с висше или средно образование) ще могат да участват ако имат ученици със системно ниски образователни резултати, но се очаква, че техният брой ще бъде малък. Проектът ще предостави възможност и за включване на частни училища, след като с промяна в ЗУСЕСИФ това бе предоставено като опция, но вероятно броят на частните училища, които ще изявят желание за участие ще бъде малък.

Основната цел на одобрената операция е: Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. Дизайнът на дейностите е структуриран в съответствие с 4-те специфични цели:

 • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
 • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
 • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
 • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, подкрепящи учениците и родителите от уязвими групи.

Новият системен проект ще включва четири основни дейности:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие …

Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“: тази дейност ще включва подсигуряването на заплащането за труда на образователните медиатори и социалните работници в проектните училища. По „Подкрепа за успех“ бяха назначени 903 образователни медиатори/ социални работници, които доказаха по един безспорен начин необходимостта от тази позиция. (Проучване на Център „Амалипе“ за дистанционното обучение по време на Ковид кризата показа, че над 90% от училищата, в които има образователни медиатори са ги използвали активно за работа с учениците и родителите, дори по време на периодите със затваряне на училищата. Проучването посочи също така, че аналогичен процент директори желаят да продължат работата на своите медиатори.) През втората половина 2022г. заплатите на медиаторите ще бъдат продължени през специална национална програма, която приключва в края на 2022г. Новият системен проект ще обезпечи дейността им и през следващите години.

Дейност 2 предвижда назначените медиатори, съвместно с педагогическите колективи, да организират също така:

 • Съвместни дейности на ученици, родители, учители и непедагогически персонал, в т.ч. образователни медиатори, социални работници и лидерски екипи за сближаване на общността в подкрепа на целите на образователната институция.
 • Обучения на родители от уязвими групи за мотивиране, осъзнаване и осъществяване на техните отговорности по възпитание, развитие, образование и отглеждане на децата им; за активно участие в живота на образователната институция и за формиране на мотивация за активно приобщаване на децата им в образователната система.
 • Работа с родители от общността при включването им в училищни инициативи, вкл. допитвания по значими теми за училищния живот, създаване на условия за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за образованието на децата им, провеждане на тематични беседи, срещи с педагогически специалисти, дни на отворените врати, др.

Дейност 2 предвижда организиране и провеждане на събития на училищно ниво, и/или между училища, и/или участие в събития/мероприятия/дискусии/кръгли маси, конференции, семинари, тематични беседи, дни на отворените врати, срещи с мотивиращи личности, др., свързани с мотивацията на участниците в образователния процес за активното приобщаване на учениците и родителите от уязвими групи в образователната система. Интензивната работа с родители разчита на целенасочената работа на непедагогически специалисти като за новоназначени образователни медиатори/социални работници се осигуряват възнаграждения за персонал, а за вече назначените – участие в обучения при демаркация на ниво лице с Националната програма „Подкрепа на образователни медиатори и социални работници“.

В своето изказване по време на Комитета за наблюдение, представителят на НПО Деян Колев настоя за категорична гаранция, че проектът ще включи необходимия бюджет за обезпечаване на заплатите на медиаторите/ социалните работници. Такава бе предоставена от Агенция ОПНОИР и МОН, като представителите на министерството още веднъж заявиха своята подкрепа за развитието на тази позиция.

Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“: тя ще включва

 • Осигуряване на допълнителни педагогически специалисти и непедагогически персонал на база оценката на индивидуалните потребности на учениците, като психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители, треньори по вид спорт, образователни медиатори и други специалисти – специалисти в областта на науката, изкуствата, спорта и технологиите ;
 • Подобряване на образователната среда и прилагане на програми и осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 • Подкрепа за стимулиране овладяването на ключови компетентности с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация, за стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на учениците с изявени дарби, в т. ч. методики/модели/форми за диференциран подход на обучение и по-лесна проходимост между образователните етапи.

Дейност 4. „Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование“: чрез тази дейност ще бъдат финансирани допълнителни обучения и занимания по интереси, така както се случваше и по „Подкрепа за успех“. Дейността предвижда:

 • Допълнително обучение по учебни предмети с фокус върху обучението по български език на ученици, за които българският език не е майчин, допълнително обучение (вкл. синхронно обучение от разстояние в електронна среда, когато е приложимо) за ученици с пропуски в усвояването на учебното съдържание, допълнително обучение и подкрепа за подготовка на учениците за национално външно оценяване и ДЗИ, консултиране по учебни предмети и кариерно ориентиране на учениците.
 • Повишаване на езиковата култура и познания чрез изучаването на чужд език и преодоляване на пропуски в обучението, стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене, чрез занимания по интереси приоритетно в тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, чужди езици. По време на дискусията Комитетът прие предложението на Деян Колев тематичните направления да бъдат допълнени и с „Интеркултурно образование“, което ще позволи и организирането на занимания по интереси в тази привлекателна за учениците област. 
 • Обогатяване на прилаганите образователни програми и практически занимания за екологично образование, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение, запознаване с екологичните закони, защита, управление и разумно използване на природните ресурси, опазване на природната среда и на екологичното равновесие.
 • Грижа за здравето посредством прилагане на ефективни програми за здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ, безопасно движение по пътищата.
 • Подобряване на физическата култура чрез подкрепа за провеждането на тренировъчни занимания по видове спорт и на спортни дейности в училищата.

Общата подкрепа по Дейност 4 ще се предоставя чрез допълнителни занимания на ученици  от начален етап и от прогимназиален етап на основно образование по учебни предмети за преодоляване на обучителни затруднения/дефицити в обучението с фокус допълнителни  занимания по български език за ученици, чийто майчин език не е българският, извън училищния учебен план; допълнителни занимания за ученици от гимназиален етап, вкл. за подготовка за ДЗИ с фокус БЕЛ като задължителна матура; занимания по интереси, които не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа, други според потребностите на учениците. Дейностите за обща подкрепа следва да бъдат фокусирани към учениците до завършване на основно образование (VII клас), като ще се подкрепят и ученици от гимназиалния етап (при доказана необходимост на индивидуални потребности за ученици от гимназиален етап например за НВО в X клас). Допълнителни занимания за подготовка за ДЗИ, както и за НВО в 10 клас ще е само за ученици от уязвими групи в гимназиален етап при спазване демаркация на ниво лице за ученици от професионалните гимназии, на които ще се предоставят допълнителни занимания за прилагане на гъвкави пътеки за ангажиране, повторно включване, за придобиване или повишаване на професионални умения и проходимост между степени, професии и сектори по операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ от Приоритет 3 на ПО 2021-2027.

Общата подкрепа за личностно развитие ще бъде  с фокус към ученици от уязвими групи за допълнителните занимания по учебни предмети, извън учебния план, за преодоляване на дефицити в обучението, обучителни затруднения, като на учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби се предоставя и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно нормативната уредба. Занимания по интереси ще се предоставят освен на ученици от уязвими групи и на други ученици от включените училища с оглед приобщаващия характер на образованието. Кариерното ориентиране и консултиране в обхванатите училища ще е за всички ученици с фокус учениците от уязвими групи.

Новият проект ще използва така наречените опростени разходи, както бе и по „Подкрепа за успех“. Т.е. училищата ще получават финансиране на базата на проведените обучения/ занимания по интереси и издадените удостоверения за тях. Финансирането ще следва издадените удостоверения, а не фактурите за направени разходи. Това се доказа като ефективен начин за намаляване на бюрократичната тежест пред училищата. Освен това този начин на финансиране позволи училищата да разходват значително по-ефективно получените средства  и да закупят голямо количество материали за необходимите дейности. Конкретните размери на средствата, които ще бъдат получавани за организираните допълнителни обучения и занимания по интереси ще бъдат определени на по-късен етап при разписването на проекта от страна на МОН. ЦМЕДТ „Амалипе“ апелира министерството да отчете инфлацията и да предостави по-високи стандарти, които да позволят по-висок размер на хонорара за проведен час, както и да „индексират“ по-големите стойности на необходимите средства за закупуване на материали.

Очаква се новият проект да започне още първия срок на новата учебна година. Това бе причината операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ да бъде първата одобрена операция по новата Програма Образование, въпреки че самата Програма все още не е официално одобрена от Европейската комисия (българското правителство я гласува на 22.06.2022г.). След решението на Комитета за наблюдение МОН като конкретен бенефициент на операцията ще изработи проект към Изпълнителна агенция ОПНОИР и след неговото одобряване ще създаде организация за стартиране на дейностите по училища. Заместник министър Ваня Стойнева увери, че това ще се случи още в началото на новата учебна година. Практиката от предходните проекти показва, че не е изключено забавяне от 1-2 месеца. Все пак има основание да се очаква новият проект да стартира на училищно ниво през първия срок на новата учебна година.

Бюджетът на новия проект е 151 123 000 лв. Това финансиране е предвидено за периода 2022-2027г. Практиката от предходните години показва, че поради големия интерес на училищата и използването на опростени разходи (улесняващи по-бързата отчетност и намаляващи бюрократичната тежест), бюджетът на операцията вероятно ще бъде увеличаван.

 

ЦМЕДТ „Амалипе“ приветства одобряването на операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ . Призоваваме МОН да стартира новия системен проект възможно най-скоро и да създаде необходимите предпоставки училищата (включително малките училища и училищата в селските райони) да вложат усилие в изпълнението на конкретните дейности с минимална бюрократична тежест и минимална необходимост от влагане на  собствени средства! Предвидените дейности са безспорно необходими, а педагозите и образователните медиатори имат капацитета да постигнат очакваните резултати!

 

Автор: Деян Колев

 

 

Вижте още:

 

Проект „Подкрепа за успех“ и реализираните по него дейности

Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори…“: актуални въпроси и отговори