Проектът стартира през 2015 г и продължава като фаза 2 от октомври 2017 до септември 2020 година. с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.

Цел на проекта: Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.

Проблемите, които решава: С този проект се цели въвеждане на модел за интервенция, която води до намаляване до минимум на отпадналите ученици, намаляване на отсъствията, увеличаване на записването на ромски младежи и девойки в средни училища и повишаване на училищния успех, както и за активно включване на родителите в училищния живот на децата им.

Проектът е насочен към:

-Деца от ромски етнос; Освен ромски деца се работи и с неромски ученици, с цел преодоляване на различията, изграждане на обща мултикултурна среда в училище; обучение в толерантност и взаимно приемане.

-Учители и директори от училищата, в които учат тези деца

-Ромски родители и други членове на семейството

Дейностите, за да се приложи този модел включват: 

– Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;

– Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;

– Активизиране на учениците: чрез създаване на Ученически парламент, въвеждане на ученици-наставници и други;

– Овластяване на родителите: чрез създаване на Родителски клуб, училище за родители и др.;

– Обучение на учители за работа в мултикултурна среда;

– Индивидуална работа със застрашените от  отпадане ученици;

– Системен обмен на опит между училищата, прилагащи модела: изграждане и заздравяване на мрежа от 250 училища;

– Теренна подкрепа за правилното прилагане на модела и постигане на очакваните резултати: вкл. съдействие за ефективна работа на терен и ангажиране на родителите с образованието на децата и училищния живот; съдействие за ефективна квалификация на учителите за работа в интеркултурна среда; цялостна подкрепа за развитие на училището;

– Провеждане на Регионални срещи и Национална педагогическа конференция за обмен на добри практики и иновации в областта на намаляване на отпадането и задържането на ромски деца в училище.

– Методическа подкрепа на училищата.

– Провеждане на национален Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във В. Търново в началото на месец юни.

Хората до които достига проекта чрез своите дейности са : 

-Учители и директори от 250 училища в страната

-Ученици от 250 училища – общ брой 43 631

-Родители – над 500 от цялата страна

Подобрявайки чувствително обхвата на ромските деца в училище, моделът „Всеки ученик ще бъде отличник” води и до повишаване на качеството на образование, както и до подобряване на цялостното представяне на съответното училище по отношение на образователните възможности, които предоставя на своите ученици.

Моделът, въведен от Център Амалипе, се прилага към момента в 263 училища( като 241 оттях – пълноправни и 22 асоциирани) – списък на училищата вижте тук, което доведе до постигането на важни резултати като:

1.превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище,

2.увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните  отново в училище деца,

3.увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот,

4.чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии и придобиват средно образование.

5.Чувствително увеличаване на броя на младежите, получили диплома за средно образование

За повече информация: www.romaeducation.com

www.socialachievement.org