„Мост към бизнеса“  се стреми към укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани роми, които се стремят към качествени работни места в равностойна среда.

Основната цел на Програмата е да подпомогне достъпа на млади роми  (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация. Статистиката показва, че подобни позиции обикновено не са достъпни за роми, дори и ако те отговарят на необходимите условия.

Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено средно или висше образование от различни области на страната, като фокусът ще бъде насочен към университетски центрове, селски райони и райони с преобладаващо ромско население. Програмата ще предостави на участниците интегрирана и персонализирана услуга, включително:

  • кариерно ориентиране;
  • съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към инициативата;
  • различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците;
  • наставничество след наемането на работа.

Акцентът ще падне върху подобряването на капацитета на младежите да идентифицират подходящи възможности за заетост, както и да се запознаят с правата на служителите в различни частни компании, да развият самочувствието и амбициите си.

Важен компонент на „Мост към бизнеса“ е превенцията на отпадането на ученици от средното образование. Програмата предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение. В зависимост от индивидуалните нужди на младежите, Програмата ще осигури допълнителни занимания за успешно полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), ще организира мотивационни публични събития, срещи с представители на бизнес организации, посещения и срещи с представители на университети, с успешни представители на ромската общност и др.

Успоредно с това „Мост към бизнеса“ ще работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да инвестират в образовани и квалифицирани младежи от ромски произход. Програмата ще подпомогне включилите се в инициативата компании да изготвят концепции за подбор и наемане на представители на уязвими групи, както и да разработят правила за вътрешна комуникация за приобщаване на служителите им към целите на Програмата.

В резултат от тригодишната програма „Мост към бизнеса“ ще бъдат разработени препоръки към политиките на държавните служби за заетост, с цел адаптацията им към нуждите на групата от сравнително образовани служители от ромски произход. „Мост към бизнеса“ ще изготви предложения за такива политики и на бъдещите работодатели, които искат да развият подобни инициативи за ромска заетост.

Повече подробности за „Мост към бизнеса“ можете да намерите на страницата на Програмата (ЛИНК към www.bridgetobusiness.eu)

Насоките за кандидатстване по Програмата са достъпни тук (ЛИНК към Насоките http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=103)

Допълнителна информация ще намерите в нашата фейсбук страница:https://www.facebook.com/bridgetobusiness.eu/

 

„Bridging young Roma and business – Intervention for inclusion of Roma youth through employment in the private sector in Bulgaria and Hungary“.

Проектът се финансира от Европейският съюз по Програма за заетост и социално включване (“EaSI”) 2014-2020