Процедура

BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

 

Номер на договор на ОП РЧР:

BG05M9OP001-2.018-0004-C01

 

Номер на договор на ОП НОИР:

BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01

 

Наименование на проекта

„Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“

 

Бенефициент

ОБЩИНА АНТОНОВО

 

Дата на стартиране

13.03.2019

Дата на приключване

13.09.2020

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 и проект BG05M9OP001-2.018-0004-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

ЦЕЛ на проекта:

Повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, трайна интеграция на маргинализираните общности, включително роми с прилагане на комплексни мерки и интегриран подход.

ЦЕЛИ за ОП РЧР: Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани групи. Осигуряване достъп до образование и обучение. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

ЦЕЛ за ОП НОИР: Подкрепа на социалното включване чрез осигуряване на достъп до образование.

В проектното предложение са включени дейности допринасящи за изпълнението на Актуализиран план за действие на община Антоново за периода 2014 – 2020 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012- 2020), повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, трайна интеграция на маргинализираните общности, включително роми на територията на община Антоново.

Ще бъде подобрен достъпът до заетост, чрез мотивиране за активно поведение на пазара на труда, обучение по ключова компетентност, информиране и консултиране. Ще бъде проведено обучение за придобиване на ключова компетентност по “Дигитална компетентност” за младежи от етническите малцинства, дългосрочно безработни с ниска степен на образование и/или липсваща професионална квалификация. Ще бъде създадена субсидирана заетост и намален ръста на безработица сред маргинализирани общности в град Антоново и малки населени места. Ще бъде създадена Местна мрежа за интеграция (ММИР) на ромите за гарантиране участието и ангажимента на ромската общност. По Направление 2 и 4 ще бъдат организирани: • Кампании за активизиране на ромската общност и ромските родители; Общностен мониторинг на предоставените образователни, здравни и социални услуги. В дейностите ще участват родители на децата от всички етноси за формиране на доверие и толерантност и преодоляване на сегрегацията. Интеграцията е двустранен процес, в който си взаимодействат представители на всички етноси, участници ще бъдат и граждани, деца и младежи, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект.

Проектът е иновативен за община Антоново. Той е интеграционен, включващ като партньори – ДГ “Шестте ястребинчета” гр. Антоново, Сдружение “Център за междуетнически диалог и толерантност “АМАЛИПЕ”, НЧ “Христо Ботев -1921” и ПК “Крепост” с. Стеврек.

Проектът е с продължителност 18 месеца.

Център „Амалипе“ изпълнява две дейности:

По ОП РЧР: Дейност 1: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи  Основната цел на дейността е повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция и преодоляването на анти-ромските стереотипи. Друга цел е активизирането на обществеността за подкрепа на образованието и дейността на училищата. Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи и за популяризиране на културната идентичност на етнически общности.

Дейността е насочена както към ромските родители, родителите от други етнически малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват хора от всички етноси, което е предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях.

В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат стопирани процесите на вторична сегрегация, ще се повиши толерантността и доверието между родителите от различните етноси, както и осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция. Ще бъдат устойчиво активизирани родителите и местната общественост за подкрепа на местните училища и образованието в етнически смесена среда.

По ОП НОИР: Дейност 1 Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес и създаване на Център за развитие на общността

Основна цел на дейността е превръщането на родителите в активен участник и партньор на Детската градина. В усилията за привличане и задържане на ромските деца в образователния процес, повишаване качеството на образование, обучение и създаване на необходимите предпоставки за успешно продължаване на обучението в началните училища, както и за последваща успешна реализация.

Втора важна цел на дейността е да „отвори” детската градина към родителската общност, така че родителите да участват реално във вземането на важни управленски решения, което ще я превърне в център на местната общност.  Ще  активизира работата на Обществените съвети според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Допълнителна цел е формирането на доверие между родителите от малцинствата и мнозинството чрез ангажирането им в съвместни дейности за образованието на техните деца.  Дейността е насочена както към ромските родители, родителите от други етническите малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват родители от всички етноси, което е предпоставка за формиране на доверие и толерантност между тях. В групите на Детската градина ще бъдат създадени Родителски клубове, обединяващи български и ромски родители.

Ще бъде създаден Център за развитие на общността – нов тип интегрирана услуга, базирана в общността за повишаване на социалния потенциал на местните общности, както и здравни, информационни и образователни дейности, имащи за основна цел, да подпомогнат и подкрепят развитието на местните ромски общности.

В рамките на дейността ще бъдат организирани следните под-дейности:

  1. Създаване на база-данни за семействата на децата обхванати в детската градина чрез анкетиране „от врата на врата”.
  2. Създаване на Родителски клуб в детската градина.
  3. Провеждане на родителски лектории: за повишаване на информираността на родителите и тяхното активизиране медиаторите ще организират цикъл от родителски лектории – четири еднодневни обучения и две двудневни изнесени обучения за повишаване на родители и младежи и провеждане на едно изнесено обучение на представителите на Местната мрежа за интеграция на ромите.
  4. Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на детска градина: ще бъде осъществявана перманентно от модераторите и Родителския клуб;
  5. Създаден и функциониращ Център за развитие на общността.

logo antonovo