Проектът “Академия за толерантност, творчество и успех” е насочен към засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес и взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитанието им в дух на толерантност. Проектът ще бъде с продължителност 15 месеца. Целева група са 90 ученици от различни етноси от 9 до 11 клас, 30 родители и 6 учители от ПГЛПЕХТ. Непреки участници ще са 120 ученици и техните родители и 15 учители от гимназията.

По проекта ще бъдат сформирани шест клуба и арт ателиета, съобразени с интересите на учениците и техните заложби, в които по интересен и забавен начин ще развиват творческия си потенциал и ще изграждат полезни умения в избраната сфера. Работата на клубовете и ателиета ще осмисли свободното време на нашите ученици, ще ги мотивира за по-активно участие в образователния процес и ще допринесе за съхраняване на културната им идентичност.

Осигуряването на организиран транспорт на учениците от ромските махали в с.Завой, с.Веселиново и гр. Ямбол до ПГЛПЕХТ и обратно ще създаде условия за равен шанс на ромските ученици и ще подобри достъпът им до средно образование.

За привличане и задържане на учениците в класните стаи ще бъдат включени родителите като активен участник и партньор в дейности по проекта и училищния живот.

По проекта се предвиждат провеждане на вълнуващо лятно приключилище в гр. Трявна, екскурзия до гр. Велико Търново и посещение на ромски фестивал “Отворено сърце”, които ще подпомогнат повишаване на мотивацията на учениците от ромски произход за учене, взаимно опознаване и възпитание в дух на толерантност и взаимопомощ.

В рамките на проекта ще бъде проведена мотивационна кампания за учениците, завършващи основно образование за продължаване на образованието им в гимназиална степен.

 

Партньори по проекта са Община Ямбол и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, гр. Велико Търново.

Обща сума на проекта: 108 684.19 лв.

Дата на стартиране

04.07.2017 г.

Дата на приключване

04.10.2018 г.