Проектът FinanceGO е двугодишна инициатива, финансирана по програма Еразъм +, Основна дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Основната цел на проекта е планиране и разработване на програма за обучение по финансова грамотност, насочена към младите хора от групи в неравностойно положение в обществото. Проектът надгражда опита, разработен в рамките на проект Edufin.

 

Цели на проекта:

Разработване на FinanceGO ръководство за преподаватели за провеждане на курсове за финансова грамотност за млади възрастни в риск;

Обучение на преподаватели за иновативни похвати и методи за провеждане на курсове за финансова грамотност за млади възрастни в риск;

Създаване на мрежа от заинтересовани страни, включително възпитатели, които работят с млади възрастни в риск,  и публични администрации, заинтересовани от това как да включат по-добре хора в риск и да покрият необходимостта от финансова грамотност по отношение на образованието на възрастни;

Подпомагане на младежи в риск с достъп до знания по финансова грамотност с цел социално включване.

 

Резултати от проекта:

FinanceGO Ръководство за преподаватели за провеждане на курсове за финансова грамотност за младежи, изложени на риск от социално изключване

FinanceGO Обучителен курс за преподаватели относно начините за изпълнение на курсове за финансова грамотност за млади възрастни в риск

Най-малко 10 преподаватели, работещи ежедневно с млади възрастни, изложени на риск от социално изключване или които възнамеряват да прилагат класове за финансова грамотност поне с една група млади възрастни участници в риск, ще участват в курса на обучение във всяка държава – партньор по проекта.

 

Партньори:

P1 ÁGORA, Испания

P2 FCS VILLA MONTESCA, Италия

P3 WARWICK UNIVERSITY, Англия

P4 DANUBE UNIVERSITY, Австрия

P5 AMALIPE, България

P6 FACEPA, Испания