Проект: Права на човека: Образоваме, вдъхновяваме, променяме! ще апробира модел, при който, чрез прилагане на комплекс от взаимосвързани интервенции да се повиши осведомеността относно ценностите на ЕС, както и за защита и насърчаване на прилагането на тези ценности в България, включително ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Проектът ще постигне въздействие на национално ниво сред големи групи от хора в осем пилотни области и ще обхване широк кръг ученици, учители, родители и експерти, в това число от уязвими ромски общности, от слабо развити региони за да повиши техните знания, интерес към правата на човека и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие и защита от дискриминация. Инициативата ще се изпълнява в рамките на фонд „Действие“ проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“. Ще се реализира за период от 18 месеца и е на стойност 59968.15 евро.

Целта на инициативата е да стимулира образователните институции да бъдат активни действащи лица в борбата срещу стереотипите, предразсъдъците, престъпленията от омраза и езика на омразата, а активните млади хора и организираните местни общности да имат потенциала да станат агенти на положителна промяна, допринасяйки за докладване и реагиране на всякакви форми на реч на омразата и престъпления от омраза. Проектът цели също така да се създаде механизъм на сътрудничество между основните институции, отговорни за предотвратяване и защита от дискриминация (като омбудсмана, комисиите срещу дискриминацията и др.) с организираните местни общности вкл. активните младежки групи, родителските активи, неформалните лидери, медиаторите и др. Проектът цели въздействие на национално ниво сред големи групи от хора в осем пилотни и ще обхване широк кръг ученици, учители, родители и експерти, в това число от уязвими ромски общности, от слабо развити региони за да повиши техните знания, интерес към правата на човека и мотивация да се включат кампании и дейности за толерантност и борба с дискриминацията.

Проучване на Евробарометър Дискриминация в ЕС показва, че ромите са групата, считана за най-дискриминирана (61%), следвана от етническите малцинства и групите с различна кожа(59%).Според проучване на ИОО за социалните дистанции към различните малцинства в България, ромите са най-сегрегираното и нежелано за контакти малцинство. Между 2007-2013 год. се наблюдава подобрени нагласи спрямо ромите, но след 2013 – рязко влошаване. Училищата и другите образователни институции са сред ключовите центрове на обществено-политическия живот. Учениците, както и техните родители често срещат предизвикателства по отношение на стереотипи, предразсъдъци, реч на омразата и престъпления от омраза. Описаните проблеми най-често са в средата, в която те живеят, но се срещат и в класната стая и училищата. От ключово значение е да ги превърнем в „пространство на толерантност“, което да гарантира, че всички ученици, родители и учители ще упражняват свободно правата си и ще се чувстват свободни от омраза. Също толкова важно е да ангажираме училищната общност с кампании и действия за толерантност и преодоляване на дискриминацията в обществото, особено дискриминацията спрямо ромите и други уязвими групи. Идеята за инициативата възникна в резултат от работата ни в Мрежата от близо 300 училища с които Център Амалипе работи и проведени наблюдения и обратни връзки.

Проучване на ИОО изготвено в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който изпълнява ЦМЕДТ „Амалипе“ базирано на анкетно проучване сред ученици от училища с висок дял на учащи от уязвими групи показва, че всеки пети (22%) респондент споделя, че поне веднъж в живота си е бил подлаган на дискриминация, а други 37% не могат да преценят или не са отговорили на въпроса. Всеки 8-ми от анкетираните споделя, че е бил подложен на множествена дискриминация – по повече от един признак. За сравнение през 2020 г. 7.3% от населението на България споделя, че има лично усещане за дискриминация, като делът при ромите достига 21.8% (НСИ и FRA). Данните показват тревожно висок риск от дискриминация още в детска възраст. Потенциалните жертви много често не разграничават повечето от феномените на омразата и механизмите за докладване и имат ограничено доверие в институциите. Всички инвестиции в повишаване на капацитета на младежите и местните общности (за разпознаване на формите на престъпления от омраза, запознаване с техните права и механизми за докладване) и овластяването им биха имали силна добавена стойност. Съществува остра необходимост от установяване на механизми за сътрудничество между училища, които са център на общностния живот, институциите и организираните местни общности.

Резултатите ще бъдат популяризирани в минимум 300 училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”.

Инициативата “Права на човека: Образоваме, вдъхновяваме, променяме!” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“.