Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”

             Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. … Продължете с четенето на Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”