ПРОЕКТ BGLD-3.002-0004 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНИТЕ СМЯДОВО, ВЕТРИНО И БОЛЯРОВО“

ЦМЕДТ Амалипе партнира на Община Смядово по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ в Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“.

Средствата са предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) – и национално съфинансиране (15%)

Основна цел на проекта е подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

ЦМЕДТ Амалипе предоставя комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово, с помощта на образователни медиатори. На териториите на проектните общини  Смядово, Ветрино и Болярово се реализират и дейности за комуникация и информираност, овластяване и развитие на общността, организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население.  

Срок на изпълнение на проекта – 24 месеца  

Начало – 11.04.2022 г.       Край – 30.04.2024 г.