Процедура                 BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Номер от ИСУН       BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001-C01

Наименование на проекта Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех.

Бенефициент                       ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Дата на стартиране             01.03.2019

Дата на приключване         31.12.2020

 

Кратко описание на проекта

Проектното предложение “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” е интервенция очертаваща общата картина на икономически и социални проблеми в община Гулянци. С оглед на интегрирания характер на процедурата, дейностите включени в конкретното проектно предложение са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво. В настоящето проектно предложение планираните дейности надграждат планираните дейности в Плана за интегриране на ромите 2017-2020г. Обхванати са всички основни приоритети на плана за интеграция на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение.

Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател, като се предвижда работа с един ползвател в няколко направления едновременно – трудова заетост, социални услуги, образование и др. С изпълнението на заложените дейности и мерки ще се постигне резултат със специален акцент върху интеграцията на уязвими групи, включително ромите. С изпълнението на дейностите по ОПРЧР ще доведе до повишаване качеството на живот, подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование, социални и здравни услуги и ще се постигнат конкретните цели.

Изпълнението на дейностите по ОП НОИР, дава възможност за гарантиране на равен достъп до качествено образование, за адаптиране на учениците в учебните заведения в създаване на подкрепяща и привлекателна среда; за засилване на мотивацията за участие в образователния процес на децата. Целта е подпомагане на ученици от етническите малцинства в развитието им като отговорни граждани с успешна професионална и социална реализация.

Всички дейности са насочени към насърчаване в дух на толерантност, запазване на културната идентичност и преодоляване на негативните обществени нагласи, чрез инициативи за преодоляване на негативни стереотипи.

 

Дейности към ЦМЕДТ „Амалипе“

Дейност 5 – Работа с родителска общност : Чрез дейността си поставяме като основна цел да превърнем родителите в активен участник и партньор на училището в образователния процес в усилията за привличане и задържане на ромските деца в класните стаи и повишаване на качеството на образоване. Понастоящем ромските родители не участват в образователния процес и възприемат училището като „чужда” институция. В резултат, учителите не получават съдействие от родителите, а родителите изпитват недоверие към училището. Това са сериозни предпоставки за ранно отпадане от училище. Важна цел на дейността е да мотивира и организира родителската общност от етническите малцинства, така че родителите да участват реално във вземането на управленски решения, което ще превърне училището в център на местната общност и ще подготви въвеждането на Обществен съвет според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. В проекта ще бъдат включени 150 родители, като по – голямата част от тях ще бъдат от ромски етнос. Образователният и социалния им статус е нисък, което води и до насочване на усилията в ежедневната издръжка на децата. В родителската общност липсва мотивация за: подкрепа на децата при обучението и общуване и взаимодействие с педагогически екип. Силно е занижен контрола върху негативните прояви и безпричинното отсъствие от учебните часове. Необходима е активна работа с родители за разясняване на образователната интеграция на децата и приемане на различието; повишаване на мотивацията и насърчаване участието им в училищния живот. Етапи: 1. Подготовка: Ще се сключат договори с експерти образователни дейности и един образователен медиатор, ще се подготвят всички необходими документи по проекта, в съответствие със законодателството на страната. – I – V месец. 2. Изпълнение: За изпълнението на дейността медиатора, който ще бъде назначен, ще бъде представител от местната ромска общност. Медиаторът ще бъде назначен след конкурсна процедура. Основните изисквания към него ще са: да има поне средно образование, да се ползват с доверието на родителите, да познава местната ромска общност и културните й особености. Дейността ще бъде координирана от партньора Център Амалипе, който има опит в работата с родители, супервизията на медиатори и организирането на родителски клубове в 150 училища. Ще бъдат използвани изцяло местни лица, представители на родителските общности в общината. Медиаторът ще подпомага развитието на образователната интеграция като фокус на работата е активизиране на ромската общност, идентифициране на лицата в риск и подобряване на информираността на общността с цел повишаване на квалификацията, образованието и социалния статус. Образователният медиатор ще бъде подпомаган методически и ръководен от експерта/ите „Образователни дейности”, които са координатори на Център Амалипе за региона. Основната дейност на експертите е да подпомагат методически работата на образователния медиатор, да осъществяват работни посещения по предварителен график и да гарантират качественото изпълнение на дейностите. Ангажираността на експерт/ите „Образователни дейности“ ще бъде до 880 часа за целия проект, а на сътрудник образователни дейности до 3 год. – до 220 часа за проекта (възможно е при необходимост от повече часове, те да бъдат заработени на по-ниска часова ставка). Образователният медиатор ще бъде ангажиран на пълен работен ден – 8 часа.