Предстоящо: Център ,,Амалипе“ и Образователни медиатори от цялата страна ще отбележат 16-ти ноември Деня на толерантността.

Център „Амалипе“ и образователни медаитори от цялата страна, които са част от мрежата на образователните медиатори, ще отбележат Международния ден на толерантността на 16-ти ноември 2022 година с множество кампании.
На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това понятие: „Толерантност е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност, трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.“ Толерантност е дума с особено голямо значение. Това понятие концентрира смисъла на някои от важните ценности, които споделяме – познаване, приемане, разбиране, съчувствие, подкрепа.
Толерантност е необходима на всички нива, във всички области на човешките отношения, защото само така можем да живеем хармонично заедно и да развиваме себе си и общността.
Толерантни трябва да бъдем ние, родителите, за да позволим на нашите деца да развият своята индивидуалност и да се превърнат в независими, пълноценни и щастливи хора. Със сила, мъдрост и търпение да приемем избора на младите хора и да се вслушваме в техния глас.
Толерантни трябва да бъдем и към различните и вместо да ги сочим и изолираме, да се опитаме да ги разберем, да ги приемем и да им помогнем, ако имат нужда. Трудно е наистина да излезем от своя собствен свят и да видим отвъд предразсъдъците и страховете си, но само така можем да приобщим всички членове на нашата общност. Без това приобщаване, обществото ни е като счупен съд – парченцата не могат да функционират отделно и само едно да липсва или да не е на мястото си, от това страда цялото.
Толерантни трябва да сме и към другото мнение – да отстояваме твърдо позиция, но и да чуваме чуждата гледна точка. Да отворим съзнанието си, да мобилизираме любопитството си, да освободим мисълта си и да опитаме да разберем другия, защото само така се случва диалогът, от който тръгва разбирателството и развитието.