Въздействието на Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище” върху възпитателно-образователния процес в мултикултурна училищна среда

Таня Ванова, ЦМЕДТ ” Амалипе”

Динамиката на времето, в което живеем, ни поставя пред много предизвикателства. Необходимо е да имаме ясна представа как организираме образователното пространство, как конструираме педагогическото взаимодействие, кои са най-устойчивите принципи в нашата работа и как постигаме образователните цели.Едно от предизвикателствата на нашето съвремие е да създадем конкретна и съобразена със съвременните реалности образователна политика и управление на възпитателно-образователния процес.

Ако се осъществи ефективен възпитателно–образователен процес в училищните институции с деца от ромски произход, у тях ще се формират европейски ценности, свързани с националната и етническата принадлежност.

Образователна степен Българи – %

2001 г.                       2011 г.

Роми – %

2001 г.            2011 г.

Висше 19.2                            25.6   0.2                    0.5
Средно 47.6                            52.3   6.5                    9.0
Основно 24.9                            18.0 41.8                  40.8
Начално   6.9                              3.4 28.3                  27.9
Незавършено начално / неграмотни или непосещавали   1.4                              0.9 23.2                  21.8

В последните четири години се наблюдава бавно подобряване на образователния статус на ромската общност в България. Данните на НСИ от преброяването през 2011 г. показват, че въпреки известното повишаване на дела на ромите с високо образование, се запазва тенденцията много млади роми да остават без подходящо образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на училище. Ситуацията е различна в различните ромски подгрупи, населени места и области.

Затова през септември 2010 година Център „Амалипе” започна реализирането на тригодишната Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, като основните й цели са:

1. Обхващането и задържането на ромските деца иученици в образователната система, осигуряването на качественообразование в мултикултурна образователна средаe процес между училищни институции, държавни институции и семейството като институция;

2. Включването на родителите роми към образователния процес и тяхното активно участие в училищния живот е важна стъпка за постигането на добри резултати при образователната интеграция на деца от ромски произход;

3. Провокиране на системна промяна и подобряване на образованието на ромските деца – всяко дете има равен достъп до образование и всяко дете може да бъде отличник – чрез методическа помощ с цел обучаване на педагогическите екипи в социални компетентности за работа в мултикултурна среда.

Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище” през трите години на изпълнение се основава на принципите:

 • Работа в малки групи от 3-5 съседни училища с “базово” училище, което осигурява допълнителна методическа помощ на «пилотните» училища, имащи проблеми с безпричинни отсъствия и отпадащи ученици;
 • Обмяна на преподавателски опит в рамките на малки групи, водена от «базовото» училище, и в по-големи регионални и национални срещи на училищата;
 •  Създаване на платформа за обмен на добри практики и опит за различните заинтересовани страни – училищни директори, учители, студенти, и до известна степен родители;
 •  Създаване на методика за разработване, изпълнение и оценка на стратегия за предотвратяване на отпадането на ниво училище;
 • Методическа помощ на учителите, работещи в мултиетническа среда, и обучаване в интерактивни методи на преподаване;
 • Въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” в смесени групи деца с цел запознаване с различните етнически култури, обучаване в толерантност и намаляване на анти-ромските стереотипи;
 • Въвеждане и работа с Родителски клубове с цел активно участие на родителите във възпитателно-образователния процес;
 • Въвеждане и работа с Ученически парламенти/съвети за целенасочено ангажиране и мотивиране на ученици за активно участие в училищния живот;
 • Работа по метода „Връстници обучават връстници”
 • Работа по метода „Учители обучават учители”
 • Методическа помощ в индивидуални случаи на застрашени деца от регионални образователни координатори;

Постигнати специфични цели на тригодишната програма за намаляване на отпадането на ромски деца от училище:

1. Пилотно реализиране на програмата в първата година на изпълнение в малък брой училища (базови и пилотни);

2. Разширяване на модела в над 180 училища (базови и пилотни) в 24 области;

3. Разширяване на мрежата от учители, работещи в мултикултурна среда, и обмяна на добри практики;

4. Оказване на методическа помощ на директори и учители по отношение на проблемите, срещани в образователната интеграция на деца и ученици от ромски произход;

5. Системно подобряване на образованието на ромските деца чрез разширяване на неформалната мрежа от училища, работещи за образователна интеграция и застъпнически дейности.

Измерването на резултатите и въздействието на програмата, включва:

1. Разширяване на мрежата от училища работещи по Програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” до 200 в цялата страна;

2. Намаляване на отпадането на деца от училище и на отсъствията от училище;

2. Подобряване на училищния успех и повишаване броя на записани ученици в средна образователна степен;

3. Повишаване на родителската ангажираност в активния училищен живот;

4. Подобряване на професионалното развитие на учители, работещи в мултикултурна среда;

5. Институционална подкрепа на Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”.

Резултати:

Програмата е реализирана в 198 училища от 24 области в България през изминалите три годинии обхваща над 40 000 деца, над 800 учители и 549 семейства.

Учебна година Брой училища, включени в програма НОРДУ Базови училища Пилотни училища Брой  училища, продължили в следващата година на програмата Брой училища, напуснали програма НОРДУ
2010/2011 33 12 22 23 10
2011/2012 90 35 55 75 15
2012/2013 173 59 114 / /

През първата година на програмата броят на учениците в училищата, работещи по програмата е 7 755, през втората година – 19 613 а през третата – 37 735 ученици, като се забелязва повишаване на процента на децата от ромски произход – 51% за първата година на програмата и до 65% за третата година на програмата.

 • В Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище” работеха 6 регионални координатори, отговарящи за 6 региона в страната, като всеки от тях имаше грижата да оказва методическа помощ на 30 -35 училища.
 • Всяко едно от училищата разработи и реализира „Училищна програма за превенция на отпадането”.
 • През трите години на програмата общият брой на обучени „базови учители” е 81. Тези учители са направили по 6 посещения в повереното им пилотно училище. Броят на обучените учители от пилотните училища за работа в мултикултурна среда е близо 2200 в рамките на трите години на програмата.
 • Броят на децата, включени в СИП „Фолклор на етносите” в училищата, работещи по програмата, достигна от 633 ученици за учебната 2010/2011 до 4162 ученици през третата година на програмата, като 11% от тях са ученици от ромски произход.
 • 129 са създадените родителски клубове за активно участие на родителите в училищния живот, което е над 74 %.
 • В над 50% от училищните настоятелства се включиха родители от ромски произход.
 • Над 380 бяха организираните беседи, дискусии, лектории, тренинги, като дейности за активиране и мотивиране на родители.
 • 146 бяха създадените ученически парламенти, които работеха върху вълнуващите ги проблеми.
 • Броят на учениците ментори по модела „Ученици помагат на ученици” надвиши 750, като 65 % от заложените им цели и очаквани резултати бяха постигнати;
 • Индивидуална работа с деца в риск от отпадане е извършена в над 98% от училищата, върху над 1087 ученици и техните семейства, като резултатът е положителен при 97 % от случаите.
 • В помощ на всичките тези елементи на програмата работеха и 11 Центрове за развитие на общността в 11 общини с по 2 общностни модератори – те в не малък брой случаи бяха мостът за по-добър диалог между семейството на ученика и училището с цел разрешаване на проблема.

Нивото на отпадналите ученици преди включването в програмата (годината, в която те не са работили по програмата) е 2.60 %, докато след реализирането на елементите в края на  тригодишната програма е 0,41 %.

Броят на отпадналите ученици от целевата група е 14 – както следва: от 4 клас – 7, от 7 клас – 7, от учениците, включени във „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – едно дете.

За трите години на Програмата броят на учениците, „спасени” от отпадане надхвърли 1100 деца.

Броят на учениците от целевите групи – от IV и VIIклас и СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” е 12 044 през третата година на проекта. За тях целенасочено бяха измервани:

– отсъствия (извинени и неизвинени);

– успех на ученици ( по задължителните предмети).

Средният брой на отсъствията (включващ всички отсъствия – извинени и неизвинени) в проектните училища през учебната 2012/2013  година спадна до средно 28.6 отсъствия на ученик, сравнено със 110, което е критичната граница, приета от Министерството на образованието и науката. В същото време средният брой на отсъствия за ученик при тези, които посещават СИП Ромски фолклор е 15.12 (включващ всички отсъствия, извинени и неизвинени), което показва, че концентрираната намеса на проекта значително намалява нивото на отсъствия.

Резултати на училищата, работещи по програмата последователно през трите години:

Учебна година Брой ученици Брой ромски деца Целева група Отсъствия Успех
2010/2011 4388 2229 1907 64998 4.12
2011/2012 4352 2536 1320 22074 3.53
2012/2013 4233 2782 1460 21710 4.25

Училищата, продължили в третата година на програмата, са 22: от тях 17 базови и 5 пилотни училища. Резултатите в продължаващите училища са особено показателни за успеха на програмата.

По отношение на влиянието на „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”, при проследяването на учениците, включени в тези групи, забелязваме:

 • Намаляване на отсъствията (извинени и неизвинени);
 • Повишаване на интереса към тази тема;
 • Повишаване на личностното развитие у децата и отношенията помежду им;
 • Включване на родители (настойници) – с 40% се е увеличил броят на родителите, пожелали да присъстват в часовете по Фолклор на етносите или да допринесат с нещо в училище;

Графика СИП

Учебна година Брой ученици Брой на ромски деца Целева група Отсъствия Успех
2010/2011 4235 2229 1907 64998 4.12
2011/2012 4222 2536 1320 22074 3.53
2012/2013 4188 2782 1460 21710 4.24

Програмата оказа сериозно въздействие и върху броя на децата, продължили своето образование в гимназиална степен. Дейностите за постигане на тази цел са разнообразни: мотивационни кампании, съвместни инициативи със средните училища, срещи с успели ромски младежи и т.н. В резултат от това броят на учениците, продължаващи образованието си в средни училища след 8 клас се увеличи двойно.

Заключенията

 • Програмата “Намаляване на отпадането на ромски деца от училище” повлия позитивно в голям брой училища;
 • Процентът на отпадналите деца от училище значително намаля, от 2,6% на 0,4%
 • Средният процент на отпадналите деца в училищата, участвали в програмата, е под средното ниво на отпадащи ученици в страната, според  Националия статистически институт (1,6).

В училищата, където бе изпълнявана програмата с всичките и елементи, бяха видими следните резултати:

1. Ангажиране и мотивиране на учениците, чрез различни мероприятия и тържества на местно и регионално ниво (спортни срещи, концерти, състезания, културни събития, организирани от ученическите парламенти, фестивал “Отворено сърце” и др.);

2. Преодоляване на анти-ромските стереотипи сред учители, ученици, родители и местна общност чрез съвместни срещи и културни събития);

3.Мотивиране и подпомагане на учители чрез обучения за използване на интерактивни методи при обучение и работа в мултиетническа среда и обмяна на добри практики между партньорските училища и националната програмна мрежа на училищата;

4.Ангажиране и включване на родителите в активния училищен живот чрез участие на децата в културни събития и фестивали, реализирането на инициативите, създадени от родителските клубове, а в някои случаи на съвместни инициативи на ученическите парламенти и училищни настоятелства;

5.Утвърждаване на механизъм за създаване и реализиране на стратегии за намаляване на процента на отпадналите ученици;

6.Насърчаване на творческото мислене за удовлетворяване на специфичните нужди на общността, с цел привличане и задържане на децата в училище;

7.Предоставяне на платформа за обмен на информация и иновативни практики в партньорски училища на регионално и национално равнище.

 

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014