ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Експерт, образователни дейности-анализ и оценка на средата“ при изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „Експерт, образователни дейности – анализ и оценка на средата“ за следните училища:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Малорад

СУ „Васил Левски“, гр. Ябланица

ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени

СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

Обединено училище „П.Р. Славейков“, с. Джулюница

СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица

Обединено училище „Свети Иван Рилски“, с. Червенци

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево

ОУ „Капитан Петър Пармаков“, с. Градец

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря

ОУ „Христо Ботев“, с. Самуилово

ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен

ОУ „Найден Геров“, с. Гавраилово

ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол

ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол

Обединено училище „Неофит Рилски“, гр. Самоков

 

Заетост – на непълен работен ден, до 16 астрономически часа за всяко отделно учебно заведение, съгласно месечен работен график, извън установеното работно време по основното трудово правоотношение, ако съществува такова.

 

 1. Основна цел на длъжността

Експертът изготвя анализ и оценка на средата, в която функционира всяко училище и анализ и оценка на работата на педагогическите специалисти в мултикултурна среда.

 

ІІ. Области на дейност

 1. Провеждане на дълбочинни интервюта с представители на основните заинтересовани страни: във всяко училище/населено място ще бъдат проведени разговори с представители на местната власт, неформални лидери;
 2. Фокус група с ръководството на училището относно оценка на средата, в която функционира всяко училище;
 3. Анализ и оценка на средата, в която функционира всяко училище и оценка на работата на педагогическите специалисти в мултикултурна среда;
 4. Изготвя периодични доклади;
 5. Работи с документация.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше педагогическо образование;
 • Педагогически опит и/или опит в релевантни дейности: изработване на анализ и оценки от работата на училища и други образователни институции, работа по проекти финансирани от ЕС и други;
 • Работата в мултикултурна среда е предимство;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

 

 1. Необходими документи:
 1. Писмено заявление за кандидатстване с посочени училищата, за които се кандидатства;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи, предоставени от кандидата, доказващи квалификация и умения.

 

 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ №23, ет. 4, офис 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция: „Експерт, образователни дейности – анализ и оценка на средата“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция: „Експерт, образователни дейности – анализ и оценка на средата“

 

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 29 април 2021 г.