Обявена е за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

До 5-ти април училищата и неправителствените организации могат да кандидатстват с проекти към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедурата Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. Какви дейности могат за бъдат включени в проектите и на каква стойност ще бъдат те?

Основната цел на процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Специфичните цели на процедурата са:

–           Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование;

–           Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище;

–           Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване на висше образование, по специалност с педагогически профил.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, висши училища и юридически лица с нестопанска цел.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи.

Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез две поддейности:

Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище.

Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.

Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.

Дейност 4. Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 7 млн. лв.

 

Минималният размер на предоставяната БФП е 100 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 195 583 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bghttp://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

 

Училищата, които могат да кандидатстват трябва да обучават ученици във втори гимназиален етап, т.е. могат да бъдат СУ, професионални гимназии или профилирани гимназии. Едно училище може да кандидатства само в 1 проект – като водещ бенефициент или като партньор. Не се допуска участието на едно училище в повече от 1 проект.

Неправителствените организации могат да бъдат водещ бенефициент или партньор. Една НПО може да кандидатства с максимум 2 проектни предложения – като водещ бенефициент и партньор или като партньор в два проекта. Не се допуска една организация да бъде водещ кандидат в две проектни предложения или да бъде участник в повече от два проекта.

Към процедурата „Подкрепа за достъп на уязвими групи до висше образование“ се прилага само частично принципа de minimis/ държавна помощ. Училищата няма да бъдат обект на държавна помощ и всички техни разходи подлежат на режим „непомощ“. Неправителствените организации ще бъдат обект на държавна помощ единствено ако изпълняват Дейност 1 и /или ако са водещи бенефициенти спрямо непреките разходи. Благодарение намесата на гражданските организации, участващи в Комитета за наблюдение на ОПНОИР и кооперативността на ИА ОПНОИР от режима на държавни помощи бяха освободени всички останали дейности.

 

Център Амалипе призовава всички заинтересовани училища (обучаващи ученици във втори гимназиален етап) и НПО да кандидатстват  по обявената процедура! Тя е шанс да бъдат финансирани подготвителни курсове за завършване на матурите в среден етап, както и да бъдат освободени  от такси за кандидатстване и такси в първи курс (семестриални такси, такси за общежитие и др.) приетите студенти. Положителен факт е и предвидената възможност Програмата да финансира обучението в педагогически университети на образователните медиатори/ помощниците на учителя.

Повече информация и всички необходими документи може да намерите на уеб страницата на ИА ОПНОИР.

Photo by Dom Fou on Unsplash