Застъпническа дейност

Застъпничеството е един от най-важните начини, по които гражданските организации могат да влияят върху формирането и изпълнението на публични политики. От години, застъпничеството е една от най-силните области на работа за Амалипе и организацията е разпозната – от националните и европейските институции, от чуждестранните посолства в София, както и от гражданските структури – като най-активната и успешна ромска застъпническа организация в България.

Един от основните фокуси в застъпническата дейност на Център Амалипе са кампаниите за включване на ромските въпроси в стратегическите документи по ОПРЧР.

«Писмени коментари по НСРР бяха получени от активни ромски организации като Амалипе, които бяха особено ценни и допълващи използваните източници на информация. Общо, над 45 ромски организации предоставиха формално и неформално коментари за отделните части на ОП ЧР. Отразявайки принципа на партньорство получените коментари бяха прегледани внимателно и около 90% от тях бяха приети и интегрирани в програмата.» (НСРР, стр.214)

 

Застъпничество през изминалата 2015 г.

Предпоставките:

Застъпничеството за определена кауза предполага партньорство и съвместни действия на множество заинтересовани страни. Застъпничеството за ромската интеграция е в още по-голяма степен колективна задача: на роми и не-роми, на организации, работещи в различни региони и по различни въпроси. Затова особено важни бяха подкрепата и партньорството на Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора, Сдружение „Нов път” – Хайредин, Сдружение ЛАРГО – Кютендил, Институт „Отворено общество”, Национална мрежа за децата и ред други организации в България, както и на Националния ромски център (Македония), Романи крис и Састипен (Румъния), Европейския ромски информационен офис (Брюксел) и т.н.

От изключителна важност за нас бе и подкрепата, която ни демонстрираха посланиците на Норвегия, Холандия, САЩ, Великобритания, Белгия, Германия, Австрия, Полша, Индия и Южноафриканската репулика, участвайки във форуми, организирани от Амалипе. Някои от тях посетиха офиса на Амалипе във В. Търново, други – офисите ни в страната, което бе знак за взаимно доверие и желание за съвместна работа. Посланиците се включиха също така в инициативи на кампанията „Заедно сме по-добри в … училище” в цялата страна. Амалипе се превърна в основен ромски партньор на посолствата в София, което засили техният ангажимент към ромската интеграция и възможностите на ромското движение да генерира международна подкрепа.

Важна предпоставка за успех на застъпническите дейности бе и доверието на институциите – на национално, местно и европейско ниво – към дейността на Център Амалипе. Индикатор за това бе фактът, че Вицепрездентът Маргарита Попова, депутати, министри и заместник-министри откликнаха на наши покани и участваха във всички застъпнически форуми и събития, организирани от Амалипе.

Представители на Европейската комисия също участваха във форуми на Амалипе, като организирахме застъпнически събития и в столицата на обединена Европа Брюксел. Организацията продължи да бъде канена в заседанията на Европейската ромска платформа – най-високия европейски форум по отношение на ромите.

Застъпничеството предполага и участие в институционализирани механизми за вземане на решения. През 2015 г. представители на Център Амалипе участваха активно в Комитетите за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), след като бяха избрани от НПО, работещи за интеграция на малцинствени общностипрез 2014 г. Участвахме и в Обществения съвет към Министъра на образованието, в 20 от Консултативните съвети към Регионалните инспекторати по образование и в множество други областни и общински консултативни структури.

Застъпничетво и постигнати резултати на национално ниво:

През 2015 застъпническите усилия на Център Амалипе на национално ниво бяха в следните насоки:

 1. Насочване на финансов ресурс от европейските фондове за интеграция на ромите: тези усилия дадоха първите резултати и Комитетите за наблюдение на ОПНОИР и ОПРЧР одобриха 6 целенасочени (таргетирани) операции за общински проекти за ромска интеграция:

– Операция „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ е продължение на аналогичната операция от предходния програмен период. Бюджетът е 25 млн. лв., а одобрените проекти могат да бъдат на стойност между 100 000 и 1 млн. лв.  Тя ще финансира широк спектър от дейности за образователна интеграция на училищно ниво в основна и средна / гимназизална степен: допълнително обучение по български език, десегрегация на обособените „ромски“ училища, повишаване на качеството на образование в селските училища, въвеждане на интеркултурно образованиие, подкрепа за ученици в средните училища и т.н. Операцията е първата грантова схема от новия програмен период: по нея могат да кандидатстват общини, училища и НПО, като се изисква задължително партньорство между трите вида бенефициенти.

Конкурсът бе обявен на 23 септември 2015 г., като първият краен срок за кандидатстване бе 30 ноември. Вторият срок е 3 май 2016 г.;

– Операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ е аналогична / огледална на „Образователна интеграция…“, но насочена изцяло към образованието и възпитанието в детските градини. Тя също ще се реализира като грантова схема, по която ще кандидатстват детски градини, организации и общини (със задължителлно партньорство между трите вида бенефициенти). Проектите ще са на стойност между 50 000 и 500 000 лв., като ще покриват типовете дейности от предходната операция. Целият бюджет на операцията е 10 млн. лв., като от името на ромските организации в края на 2015 г. Деян Колев предложи удвояването му.

Конкурсът бе обявен на 23 септември 2015 г., а краен срок за кандидатстване бе 30 ноември.;

 

– „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование – Фаза 1” е иновативна операция, която има за цел да повиши броя и процента на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания, представители на етническите малцинства и други. Предвижда се това да стане чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи.

Операцията ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват училища, висши училища и НПО. Задължително е и участието на университет и НПО в изпълнението на всеки проект.

Одобрените проекти и по двата компонента ще бъдат двугодишни. Бюджетът на компонента за младежи от етническите малцинства е 3 млн.лв., а стойността на всеки проект ще бъде между 50 000 лв. и 100 000 лв. Очаква се конкурсът да бъде обявен на 15 юни 2016 г., а крайният срок за кандидатстване да бъде 15 септември;

– „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”: операцията ще подпомогне практически обучения на 2000 учители. Ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват университети, училища и детски градини в партньорство с НПО. Освен обученията, в проектите ще бъдат включени и последващи дейности за прилагане на педагогически иновации и съвременни подходи за работа в мултикултурна среда, както и актуализиране на учебните планове във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти.

Одобрените проекти ще са на стойност между 50 000 лв. и 100 000 лв., като общата стойност на операцията е 5 млн. лв. Очаква се конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен на 15 юни и срокът за кандидатстване да бъде 15 септември 2016 г.;

– „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1” е продължение на проект „Нов шанс за успех”, изпълняван от 2011 г. Операцията предвижда ограмотителни курсове за възрастни и на курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени. Новост в операцията е осигуряването на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование, чрез организиране на дистанционно обучение. Предвижда се и валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното ученe. Операцията ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на МОН, като министерството ще ангажира желаещите училища.

Общата стойност на операцията е 25 млн. лв., като чрез нея ще бъдат достигнати 10 000 възрастни. Очаква се МОН като конкретен бенефициент да старртира операцията през 2016 г.;

– Операция „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи” e мащабна инвестиция на ОПРЧР за изпълнение на интеграционните политики на местно ниво. Тя ще се реализира през периода 2016 – 2019 г. и ще има два компонента. Първият е насочен към общините, които имат приети Общински планове за интеграция на ромите 2015 – 20 г., а вторият – към големите градски общини, които са включили в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) мерки за изграждане на социални жилища. И по двата компонента ще кандидатстват съответните общини, като е задължително партньорството с поне една неправителствена организация и поне един работодател. Партньорството ще се доказва чрез сключено  споразумение за сътрудничество, одобрено от Общинския съвет. От общината ще се изисква да представи доказателства, че партньорите са подбрани на базата на ясни критерии при спазването на принципа на конкурентност.

Проектите ще могат да залагат дейности в 4 направления: подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. Препоръчително ще е включване на дейности от всяко направление, като задължителни ще са направленията „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и „Подобряване на достъпа до образование”.

Процедурата ще бъде без фиксиран краен срок и ще включва два етапа. По компонент 1, общините с актуализирани Общински планове за интеграция на ромите, заедно с неправителствена организация и работодател, ще могат да подготвят идейна концепция за интегриран проект и след одобряване на концепциите, да разработват конкретния проект. Горната граница за проект ще бъде 500 000 лв., като за компонента са заделени 50 млн. лв. По компонент 2 ще бъдат одобрявани тези общини, които вече са одобрени от ОП „Региони в растеж” за строителство на социални жилища, а бюджетът на компонента е 30 млн. лв.

Одобрените операции са първоначална инвестиция за изпълнение на Общинските планове за интеграция на ромите. Център „Амалипе” ще продължи усилията си за насочване на ресурс от европейските фондове за интеграционните политики на местно и национално ниво;

 1. Застъпничество за Закона за предучилищното и училищното образование: Център „Амалипе” участва активно в подготовката на Закона за предучилищното и училищното образование. Съвмество с други НПО и стотици училища формулирахме прредложения за:

– включване на темата за образователната интеграция в закона;

– предоставянето на гаранции за повишаване на качеството на образование, запазване и развитие на основните училища и училищата в селските райони.

Предложенията  включвахха искане за оставане на осми клас в основната степен на образование, недопускане на ранен прием (от 5 клас) в профилираните гимназии, определяне на категория „училище, което е единствено в населено място“, по-лесно реинтегриране в училище на отпаднали ученици и на български деца, които пътуват в чужбина със семействата си, недопускане на сегрегация на етнически принцип.

Освен участия в множество дискусии и форуми, инициирахме подписка, в която се включиха 280 училища. Само за три седмици тя бе подкрепена от 12 000 граждани.

Постигнахме следните резултати:

 1. Законът предвижда текстове, които ще подпомогнат политиките за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Така например:

1.1. Въвежда стандарт за интеркултурно образование:макар и „вкаран в калъп” като „гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование”;

1.2. Изисква се от всички училища да изработят свои програми за намаляване на ранното напускане на училище и за интеграция на ученици от уязвимите групи;

1.3. Забранява се обособяването на паралелки с ученици от един етнос в училищата, в които се обучават деца от различни етноси. Последното остана „решение на половина”, като народните представители не намериха кураж да забранят обособяването на сегрегирани училища в градовете с мултиетническо население.

Цялата тази проблематика ще бъде допълнително разработена чрез стандарта за интеркултурно образование.

 1. Не успяхме в усилието осми клас да остане в основното образование, но постигнахме въвеждането на механизми за защита на селските училища, които до сега бяха основните губещи от преструктуриранията, последвали въвеждането на принципа „Парите следват ученика”:

2.1. „Обединени училища”: които ще оббучават от 1 до 10 клас, вкл. и в професионално образование. Трансформирането на селските училища от основни в обединени ще става в зависимост от решение на общинския съвет и становище на РУО;

2.2. Дофинансиране на маломерните паралелки в защитените училища: чл. 282, ал. 5

2.3. Възможност за дофинансиране на маломерните паралелки и в другите училища: чл. 294, т.2. За това ще е неоходим подзаконов нормативен акт;

 

Център Амалипе, съвместно с парниращите над 190 училища, ще продължим да работим за по-добра образователна среда чрез

 1. Участие в изработването на Стандарта за интеркултурното образование;
 2. Участие в изработването на Проект „Твоят час”: най-големият инвестиционен ресурс за развитие на училищното образование през следващите години, вкл. за финансиране на дейности в училищата;
 3. Формиране на обществени съвети с участието на родители от ввсички етноси;
 4. Подкрепа за създаването на обединените училища;
 5. Работа по останалите стандарти и по нормативните актове за финансиране

 

Застъпничество на ниво Европейски съюз:

През 2015 Център Амалипе продължи да участва активно и в застъпнически дейности на европейско ниво. Макар фокусът на работа на организацията да остава в България – на местно и национално ниво – ние отчитаме и приветстваме факта, че като държава-членка на Европейския съюз България се съобразява с решенията на европейските институции.

Водени от това разбиране, през 2015 реализирахме:

 1. Две застъпнически събития в Брюксел: през януари и март. В тях участваха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и други институции и организации;
 2. Принос към ангажимента на Европейската комисия за контрол и мониторинг на изпълнението на Националните стратегии за интегриране на ромите от държавите-членки на ЕС: Център Амалипе изпрати своя оценка на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, като нашите наблюдения бяха включени в доклада за оценка, публикуван от Европейската комисия;
 3. Принос за създаването на Посланическа група за интеграция на ромите: през цялата година множество посланици участваха в събития, организирани от Център Амалипе. Вземайки под внимание важността на тази международна подкрепа, предложихме създаването на Посланическа група за интеграция на ромите, в която да участват посланици от ЕС, Норвегия, Швейцария и САЩ. Инициативата бе поета от посланика на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюро Катарина Викьор. Първата среща за създаване на посланическата група бе проведена на 9 декември 2015 г.

Тези дейности допринесоха за засилването на подкрепата на Европейската комисия и на партньорските ни държави към политиките за ромска интеграция в България. Формираната Посланическа група ще бъде важен политически канал в тази насока. Център Амалипе ще продължи застъпническите дейности на европейско ниво и презследващите години.

Въпреки засилената анти-ромска реторика, ромската интеграция остана в дневния ред на институциите и на обществото през 2015 г. Много необходими стъпки не бяха предприети, но в същото време бяха създадени някои предпоставки за изпълнение на Националната ромска стратегия през следващите години. Център Амалипе бе активен участник или дори главен инициатор на повечето от важните събития в областта на ромската интеграция през 2015 г. Понастоящем ролята на организацията като основен партньор в определянето и изпълнението на политиките за ромска интеграция се признава от всички институции.

Ще продължим застъпничеките усилия по всички направления, започнати през 2014. Посочените стъпки следва да бъдат продължени и развити. Следва да посочим, че те могат да формират подходяща основа за изпълнението на политиките за ромска интеграция, но не и да гарантират изпълнението на тези политики. За последното са необходими обществен консенсус и политическа воля: фактори, които се влияят, но не се определят еднозначно от застъпничеството на гражданските организации.

През очите на другите:

Пример за ефективно гражданско участие спрямо оперативните програми е дейността на Амалипе. Голяма част от текстовете, касаещи ромите и в двете програми, финансирани от Европейския социален фонд в България (ОПРЧР и ОПНОИР) са взети от предложения, внесени от Амалипе.  Организацията участва активно в Комитетите за наблюдние и успява да определя в голяма степен решенията спрямо ромите

Кирил Киряков, ГД „Заетост“ на Европейската комисия

За застъпническите дейности на Център Амалипе през предходните години можете да прочетете в годишните доклади на организацията

СТАНОВИЩА И АНАЛИЗИ

2016/07/08 – Европейската комисия втвърди тона си спрямо липсата на напредък на политиките за интеграция на държавите – членки

2016/07/01 – Интеграцията на ромите: въпреки значителния напредък, все още има препятствия и дилеми, съобщава Европейската сметна палата

2016/06/14 –Детски свят или Консултантски свят: факти и размисли относно одобрените проекти по операциите за образователна интеграция

 

Ромски мониторинг и оценка на политиките за интеграция на ромската общност

От 2005 г. Център Амалипе има изградена система и реализира ромски мониторинг и оценка на политиките за интеграция на ромската общност. Системата за ромски мониторинг и оценка има като основни цели:

 • да информира перманентно ромската общност, българската и международната общественост, европейските и международните институции и организации за случващото се в областта на ромската интеграция в България: предприети инициативи, тяхното реално протичане, ефекта им в ромската общност и начина, по който те се възприемат от ромската общност;
 • да изготвя анализ и оценка на най-значимите правителствени инициативи, насочени към интеграция на ромската общност (изпълнението на Рамковата програма за равноправна интеграция, на Плана за действие по Десетилетието на ромското включване и др.)
 • да бъде коректив и партньор на официалните институции във всички значими дейности, насочени към интеграция на ромите като представя начини за повишаване на ефективността и ефикасността на извършваните дейности
 • да стимулира взаимодействнието между ромските организации и общности от различни райони на страната.

СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ: Ромският мониторинг и оценка покриват следните сфери: образование, заетост/социални въпроси, жилищни условия, здравеопазване и проблеми на ромската жена.

СТРУКТУРА: Системата за ромски мониторинг и оценка е съставена от Мониторингов комитет и местни организации/експерти. Те събират ежемесечна информация в своята община/област. Събираната информация се отнася за случващото се в областта на ромската интеграция по четирите основни сфери (образование, заетост/социални въпроси, жилищни условия, здравеопазване/проблеми на ромската жена), за действията на институциите в тази насока, както и за цялостното положение на ромите. Целта на тази структура е да проследи реализацията на националните политики на местно ниво, доколко те се прилагат и какъв е техният ефект.

На базата на събраната информация Център Амалипе и експертите, с които работи изготвят годишен доклад за политиките за ромска интеграция в България.

До момента са публикувани следните доклади:

Колев, Д., Т.Крумова, Б.Захариев. Доклад за реализацията на проект “Интеграция на ромското население”. София, 2006

Център Амалипе, Гореща линия. Ромските стратегии в България в навечерието на процеса на присъединяване към ЕС. 2006

Център Амалипе, Годишен доклад за реализацията на политиките, насочени към ромска интеграция в България. 2007