Годишни доклади

Годишен отчет за дейността за 2023 г.

Годишен отчет за дейността за 2022 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Годишен доклад за дейността на Център “Амалипе” за 2018 г.

 

Годишният доклад на Център “Амалипе” за 2018 г. представя информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, както и за постигнатите резултати през годината. Отразени са мнения на участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на местните общности и колеги от други ромски организации.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

Годишен доклад за дейността на Център “Амалипе” за 2017 г.

Годишният доклад на Център “Амалипе” за 2017 г. представя информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, както и за постигнатите резултати през годината. Отразени са мнения на участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на местните общности и колеги от други ромски организации.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:

Годишен доклад за дейността на Център “Амалипе” за 2016 г

Годишният доклад на Център “Амалипе” за 2016 г. представя информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, както и за постигнатите резултати. Отразени са мнения на участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на местните общности, колеги от други ромски организации.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

 

Годишен доклад за дейността на Център “Амалипе” за 2015 г

 

Годишният доклад на Център “Амалипе” представя информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, както и за постигнатите резултати. Отразени са мнения на участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на местните общности, колеги от други ромски организации.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

Годишен доклад за дейността на ЦМЕДТ “Амалипе” през 2014г.

Представя информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, както и за постигнатите резултати. Отразени са мнения на участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на местните общности, колеги от други ромски организации.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

 

 

 

 

Годишен доклад за дейността на Център Амалипе за 2013 г.

Годишният доклад за дейността на ЦМЕДТ “Амалипе” представя развитието на организацията през 2013 г. Съдържа информация за основните програми, реализираните проекти и дейности, постигнатите резултати. Приложени са мнения на широк спектър от участници в реализираните дейности: политици, учители, ученици, представители на мместните общности, колеги от други ромски организации. Докладът съдържа също така информация за бюджета и годишния финансов отчет.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

 

 

 

Годишен доклад за дейността на ЦМЕДТ “Амалипе” – 2012 година

 

  През 2012 г. Център „Амалипе” разшири допълнително обхвата на своята дейност. Организацията покри географски всички региони и понастоящем реализира дейности в 26 области. Това доведе до разширяване на регионалните и местните структури на Амалипе. За да работим по-ефективно в регионите и за да разширим дейността си в страната, увеличихме броя на регионалните координатори от 4 на 6 и от септември 2012 имаме свой координатор във всеки от регионите за планиране. За да достигнем по-ефективно до местните общности от цялата страна, през 2012 продължихме дейността на съществуващите 6 Центрове за развитие на общността и създадохме още 5 други. Така организацията има свои местни представителства в 11 общини, намиращи се във всички  региони на страната. Към част от Центровете бяха създадени и Местни клубове за развитие на общността, които функционират на ниво населено място / махала. Така понастоящем Амалипе е единствената ромска организация, която има свои местни и регионални структури в цяла България.  Изграждаме тези структури с три цели:

1. За да подпомогнем по-ефективно нашите партньори (училища, общини, местни организации, активисти), както и местните общности, с които работим;

2. За да реализираме ефективно дейности в цялата страна;

3. За да създадем мрежа, която да обединява усилията на хиляди роми и приятели на ромите – енергия, която може да завърти колелото на ромската интеграция.

Увеличаването на обхвата на работа доведе до увеличаване на служителите в организацията – от 28 през 2011 до 42 през 2012. Гордост за Амалипе е, че нашите служители работят на трудови договори, спазвайки изскванията на трудовото законодателство. Работейки като екип, в който всеки изпълнява определена задача и подпомага останалите, лицата на Амалипе допринесоха за успеха на започнатите инициативи.

Организацията разчита също така на над 90 доброволци, които системно се включваха в дейности и кампании. Организирани в доброволчески клубове (Клуб „К-7” – В. Търново, младежки клубове към повечето от Центровете за развитие на общността) те станаха движеща сила и лице на повечето от проведените кампании. Младежи с тениски на Амалипе се превърнаха в символ на пробуждащ се обностен живот в десетки села и градчета.

Сто и тридесет експерти и теренни работници от различни области бяха привлечени и също участваха в дейности на организацията. Колеги от местни ромски организации дадоха своя принос за добрата работа на Центровете за равитие на общността. Експерти от Ригоналните инспекторати по образование, Регионалните здравни инспекции и Регионалните дирекции „Социално подпомагане“ в 6 области се включиха в Междусекторни екипи за въздействие, които обучават учители, здравни и социални работници на ефективна работа в ромска общност и разрешават конкретни случаи, изискващи взаимодействие между различни институции. Десетки други експерти се включиха в дейности, организирани от Амалипе в цялата страна. Така обединихме усилията на роми и не-роми за да постигнем мисията на междукултурния диалог, толерантност и приятелство.

Изтегли от тук.

Годишен доклад на ЦМЕДТ Амалипе – 2011 година

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество.  Организацията реализира дейности за подобряване на образователния, здравния и социално- икономическия статус на ромската общност на местно и национално ниво, играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и в осъществяването на застъпнически дейности пред държавните институции. Център “Амалипе” е член на Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, както и на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – структура ва Министерство на образованието, която реализира дейностите по интеграцията на ромите в областта на образованието.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

 

 

Годишен доклад Ромската интеграция в България 2007 – 2008

Докладът обхваща 2007 и 2008 г., както и първите месеци от 2009 г. Докладът прави анализ и оценка на направеното и постигнатото в четири ключови области на ромската интеграция: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост / социални услуги. Разгледана е и цялостната нормативна, административна и финансова рамка на процеса на интеграция. Докладът е резултат от целогодишно наблюдение на случващото се в посочените сфери, както и на дейността на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие, Министерство на здравеопазването, Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, Дирекция “Етнически и демографски въпроси” към МСи други институции на национално, регионално и местно ниво.

Докладът е резултат от изследване, реализирано на национално ниво и местно ниво (в 12 общини от 6-ти планови региона на България). Изследването бе организирано от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, като в него взеха участие 16 представители на ромски неправителствени организации и експерти от цялата страна. Направените констатации и изводи бяха обсъдени с широк кръг ромски организации, както и с основните заинтересовани институции.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли

 

Годишен доклад “Ромската интеграция в България – 2006”

Излезе от печат Годишен доклад “Ромската интеграция в България – 2006”, подготвен и отпечатан от Център “Амалипе”. Докладът разглежда основните тенденции в процеса на интеграция на ромите за периода януари – декември 2006 г. като поставя акцент върху образованието, социалната политика, жилищните условия, обвързването на присъединяването към Европейския съюз с интеграцията на ромите и проблема за еманципацията на ромската жена. Специално са разгледани институционалната и нормативната рамки за процеса на интеграция на национално, регионално и местно нива.

Автори на доклада са Деян Колев, Георги Богданов, Теодора Крумова, Мария Методиева и Боян Захариев. Докладът комбинира резултатите от целогодишно наблюдение на дейностите на няколко национални институции с резултатите от теренно проучване за случващото се в сферата на ромската интеграция в 17 общини от всички региони на България, организирано от Център “Амалипе” и 8 други ромски организации.

Автори на доклада са Деян Колев, Георги Богданов, д-р Стефан Панайотов, Мария Методиева и Теодора Крумова.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: Изтегли