Публикувани са резултатите по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Оценителна сесия: BG05M2OP001-3.017-S1

На 12 октомври 2020 бяха публикувани резултатите по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Оценителна сесия: BG05M2OP001-3.017-S1.

Радваме се да споделим, че ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново в достойна конкуренция е класиран на първо място с проект BG05M2OP001-3.017-0037 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Финансирането, което получава е 447 810 лв.

Проектът ще се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския в период на 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната.

Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

Дейностите включват: Разработване и актуализиране на стратегически документи; идентифициране на нуждите от повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и образователни медиатори в 17 партниращи училища;

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;

Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

Дейностите, които се предвиждат за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, са обвързани с изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.

За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е включването на значителен дял от педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда. Важна роля за преодоляване на идентифицираните проблеми имат и образователните медиатори, които подпомагат приобщаването на родителите към образователния процес и подкрепят по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.

В тази връзка проектът планира поредица от обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предоставяне на допълнителна педагогическа помощ, както и обучения на образователни медиатори.

По този начин ще обогатят професионално-педагогическите компетентности на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

Ще бъде апробиран модел за комплексна подкрепа на педагогическите специалисти, като ще бъдат обучени учители-наставници, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители. Обучените учители-наставници ще получат подготовка за провеждане на вътрешно-училищната квалификация и други обучения.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти е партньор в изпълнението чрез: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта.

През следващите няколко седмици очакваме да бъдат подписани договорите с МОН, а дългогодишната ни дейност, експертиза и добро партньорство ни карат да сме уверени, че ще оправдаем високата оценка на оценителната комисия.

Още веднъж благодарим на нашите партньори за доверието и желанието да бъдат част от идеята на Център „Амалипе“ да работим „Заедно за успеха на всеки ученик“. Общите ни усилия бяха увенчани с успех!

ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново

Основно училище „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Малорад,  обл. Враца

Средно училище „ Васил Левски“ – гр. Ябланица, обл. Ловеч

Основно училище „ Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени, обл. Велико Търново,

Средно училище „ Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица, обл. Велико Търново,

Обединено училище „ Пенчо Р. Славейков“ – с. Джулюница, обл. Велико Търново,

Средно училище „ Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица, обл. Шумен

Обединено училище „ Свети Иван Рилски“ – с. Червенци, обл. Варна,

Професионална гимназия по селско стопанство „ Св. Георги Победоносец“ – гр. Суворово, обл. Варна,

Професионална гимназия по земеделие „ Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, обл. Добрич,

Основно училище „ Капитан Петър Пармаков“ – с. Градец, обл. Сливен,

Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски“ – с. Сотиря, обл. Сливен,

Основно училище „ Христо Ботев“ – с. Самуилово, обл. Сливен,

Професионална гимназия по текстил и облекло „ Добри Желязков“ – гр. Сливен,

Основно училище „ Найден Геров“ – с. Гавраилово, обл. Сливен,

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – гр. Ямбол,

Основно училище „ Йордан Йовков“– гр. Ямбол,

Обединено училище „ Неофит Рилски“ – гр. Самоков, обл. Софийска

 

 

Повече информация за класираните проекти:

Резултати от оценка на проектни предложения по Процедура: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда