Родителят – част от успешна формула за сътрудничество с училището в Гулянци

С три тематични лектории приключиха планираните дейностите за  насърчаване на участието на родителите от Средно училище „ Христо Смирненски“ в град Гулянци. Лекториите са част от  проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“  BG 05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“, Дейност 5: Работа с родителската общност.

Темите на лекториите се проведоха след предварително допитване до членовете на Родителския клуб. По организиране и мотивиране за участие на родители ангажимент имаше образователния медиатор Николай Огнянов, а по самото провеждане образователния експерт на Център „ Амалипе“ Йонка Данова. След създадения и публично оповестен план за провеждане  бяха проведени лектории на следните теми:   Национални и областни политики  за интеграция; Национална и общинска политика за интеграция и приложение в СУ „ Христо Смирненски“ – гр. Гулянци и Устойчивост на училищни политики за работа с родителска общност през уч. 2020/21 г..

За участниците в родителските лектории бяха осигурени предпазни средства – маски и дезифектанти, а самите лектории се провеждаха при стриктно спазване на  противоепидемичните мерки за провеждане на събития от  този характер.

Подбраните теми предложиха интересна информация, която не е популярна сред родителската общност.  Те бяха запознати обстойно с какъв инструментариум разполага училищната, местната, областната и националната политика за интеграция на малцинствени групи. Посочени бяха добри практики в  областта на интеграцията при различни образователни институции от мрежата на Център „ Амалипе“.

Участниците получиха наръчника „ Активни родители за активни деца“, разработен от общностния и образователен екип на неправителствената организация.

За ефективността от  организирането и провеждането на десетте тематични лектории беше проведено анкетиране сред родителите. Според обобщените резултати лекториите са оправдали не само своите цели, но и своите очаквания.  Като най – интересни от темите са определени: „Създаване на Родителски клуб в училище“; „Единни в празниците – Коледа, Василица, Байрям“ и „Устойчивост на училищните политики“.  По голямата част от анкетираните са поставили максимална оценка за съдържанието  и начина на поднасяне на информацията, като смятат, че това се дължи на професионализма на образователния експерт – лектор и образователния медиатор – организатор.

Всички анкетирани са категорични, че ще продължат да бъдат част от Родителския клуб към  Средно училище „ Христо Смирненски“  и активно ще организират и участват в събития, които вече се превръщат в емблема на родителската общност.

Г-жа Петрушева – директор на училището също изрази задоволство от тази форма на активно родителско участие в училищните дейности, като отбеляза факта, че съвместната дейност между родители и образователна институция е базирана на дългогодишното сътрудничество и успешно прилагане на методиката на Център „ Амалипе“. Средно училище „ Христо Смирненски“ не само поднови договора си  за следващия тригодишен програмен период по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“, финансиран от ТСА, но и предпочете неправителствената организация за партньор по реализирането на Национална програма  „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

 

Йонка Данова – ст. експерт „ Образователни дейности“