Интеркултурно Образование

Ромско Образование

Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца билингви

Милена Илиева, Сдружение “Свят без граници”, Стара Загора  Резюме: Статията съдържа парадигми за ранни интервенции при деца от ромски етнически произход, принадлежащи към маргинализираната част от обособения ромски квартал „Лозенец”, град Стара Загора, които не са посещавали детска градина, като се описва накратко интерактивна методика, която е апробирана с над 50 деца и е дала положителни […]

Read More

Eкипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. – 4. клас)

доц. д-р Мариана Мандева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 1. Увод „В резултат от …увеличаващата се мобилност на хората, глобализацията, технологичната и комуникативна революция, европейската интеграция, характерни за общественото развитие през ХХ и ХХІ век, съвременният свят се оформя като свят на утвърждаваща се мултикултурност (подчертаването мое – М. М.)”[1]. Задължително е тази реалност да намери отражение […]

Read More

Подпомагане на студенти от специалност ”Социална педагогика” за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход

доц. д-р Соня Георгиева, ПФНО при РУ „А. Кънчев” В последните години отпадането от училище е проблем с многостранна негативна рефлексия-трайна неграмотност и безработица като житейска перспектива, създаване на предпоставки за агресивно поведение, афиширане на отрицателен национален имидж в глобализиращия се свят и други. Това ориентира към търсене на практики със студенти, които в бъдещата си […]

Read More

Училището – пъстър свят на моите мечти

Даниела Цоньовска – директор, Стела Цоньовска – автор на филма, Темнужка Костовска Филмът «Училището – пъстър свят на моите мечти», е добра практика по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” в СОУ „Христо Смирненски”, гр. Койнаре, като базово училище с пилотни училища ОУ „Христо Ботев”, с. Глава, ОУ „Христо Ботев”, с. Чомаковци, и […]

Read More

Дейности и инициативи за ограничаване отпадането на ромските деца от училище в ОУ„Любен Каравелов”, град Пещера

Дафинка Самарджиева ВИЗИЯ ОУ „Любен Каравелов” е училище на територията на град Пещера. По традиция училището ни приема ученици от два ромски квартала – „Едиверен” и „Луковица” и ученици от ромски произход, завършили начално образование в други училища в града. В училището се обучават около 370 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас, които са разпределени […]

Read More

Ефективност в работата за намаляване на отсъствията и отпадналите ученици на ниво училище – добри практики от област Враца

Димитър Костов, Директор на ОУ„Св.Кл.Охридски”, с. Тишевица,Община Враца Този документ представлява кратък обзор на проблема с отпадането от училище на ученици от ромската общност. Ще се опитам да направя преглед на текущото състояние на отпадането в две училища от Община Враца, работещи съвместно в проект „Намаляване отпадането на ромски ученици от училище” на Център „Амалипе” и […]

Read More

Дейности за ограничаване отпадането на ромски деца от училище

Красимира Димитрова ОУ„Генерал Карцов”, с. Христо Даново, общ. Карлово Още в средата на 20 век правото на образование е провъзгласено за едно от фун­даменталните човешки права. В приетата от ООН Всеобща декларация за правата на човека се прокламира, че „всяка личност има право на образование”.[1] Резултатите от различни изследвания показват, че въпросът с отпадащите е […]

Read More

Ученици, учители, родители – заедно

Таня Иванова, Нели Янкова, Милена Михайлова ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, област Силистра Образователната среда в ОУ „Ц. Церковски” e мултикултурна – учениците са от ромски /95%/, български, турски и татарски произход. В преобладаващата си част са от социално слаби семейства. Мисията на училището е: Формиране на знания, умения и способности, които да гарантират активно участие в учебния процес, […]

Read More

Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище в ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец

Мая Пенчева и Боряна Николова, ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец В училището се обучават 58 ученици в 4 слети паралелки, както от с. Видраре, така и от съседните села Равнище и Манаселска река. Поради възможността да ползват безплатно общежитие и храна, има ученици и от гр. Правец.31 % от децата са със специални […]

Read More

Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент

Тодорка Атанасова, Надежда Петрова, Галина Тошкова ОУ „Добри Войников”, с.Победа, общ.Добрич България е страна, в която живеят хора с различен етнически произход: българи, турци, роми, арменци, руснаци, евреи, власи, татари и др. Налага се българското училище да дава „образование без предразсъдъци”, насочено към опознаване, разбиране и приемане на социолкултурното разнообразие. Да формира готовност за компетентност, интеркултурно общуване, взаимодействие и […]

Read More
Page 4 of 6« First...23456